Høyring - namnesak 2017/14

Med heimel i lov om stadnamn § 8 bes det om innspel til skrivemåten av ein del stadnamn i Sør-Fron kommune.

Språkrådet syner i brev av 06.06.2023 til oppstartsbrev frå Kartverket datert 28.09.2021 i namnesak 2017/14, og ber kommunen om å gjennomføre høyringsrunde etter reglane i stadnamnlova. Saka gjeld oppstart av klagesak 2021/397-469 -opphavleg namnesak 2017/14 -Fåråstad/Forrestad mfl. og 2017/491 -Mannstad, Krokhornpipa og Kyrkjerud  i Gausdal kommune.

Nokre av stadnamna i den opphavlege saka gjeld Sør-Fron kommune, knytt til Espedalen. Det er desse vi nå ber om uttale om. 

Sjå vedlagte namneskjema/ oversikt frå Kartverket for alle namna det blir bede om innspel til skrivemåte på.

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn de har ei særlig tilknytning til.

Vedlegg 1 - Brev frå Kartverket om vedtak i namnesak 2017/14 (PDF, 222 kB)

Vedlegg 2 - Namneliste sak 2017/14 (PDF, 560 kB)

Vedlegg 3 - Oppstart av klagesak  (PDF, 253 kB)

Vedlegg 4 - Namneliste til klagesak (PDF, 257 kB)

Innspel:

Eventuelle forslag sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
eller postmottak@sor-fron.kommune.no.

Frist settes til 6. juli 2023.