Infoskriv 3: Ny skolestruktur: Kriterier for utredningen – og hva de innebærer

I samband med arbeidet med ny skulestruktur ønskjer vi å gi informasjon som kan vere med på å kaste lys over saka fram mot høyringsfristen 1. juni. Målet er å engasjere innbyggjarane i kommunen for å få gode innspel til høyringa i ei særs viktig sak.

Meir om saka her. 

Utredningen av skolestrukturen i Sør-Fron har hatt hovedfokus på tre kriterier gitt av Kommunestyret: læring og trivsel, elevtall og økonomi.

Vi vil med dette infoskrivet gi en oversikt over hva som ligger bak de ulike kriteriene i konsulentselskapet WSP Norge As sin rapport «Skolebruksplan for Sør-Fron kommune».

Alternativene som er utredet, har ulike styrker og svakheter, og i rapporten er de evaluert ut fra kriteriene som er nevn over. WSP Norge AS har også tatt med kriteriet «stedsutvikling» da dette har innvirkning på både læring og trivsel, men også andre forhold i en skolestrukturutredning. I rapporten har WSP beskrevet grad av måloppnåelse av de ulike kriteriene for alle alternativene, fra lav til høy måloppnåelse (gitt i fargekoder i rapporten).  Målene til hvert kriterium er beskrevet i prikk-punktene under slik de presenteres i rapporten:

Læring

 • Alternativet tilfredsstiller krav til godt fysisk miljø som fremmer læring (Jf. oppl.l. §9a og Arbeidsmiljøloven)
 • Alternativet har læringsareal som fremmer tilpasset og elevaktiv læring
 • Alternativet fremmer rekruttering av lovpålagt kompetanse
 • Alternativet fremmer profesjonsfaglige fellesskap
 • Alternativet fremmer robuste lederteam
 • Alternativet fremmer samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BVT m.fl.)

Trivsel

 • Alternativet tilfredsstiller krav til godt fysisk innemiljø som fremmer trivsel (Jf. oppl.l. §9a og Arbeidsmiljøloven)
 • Alternativet tilfredsstiller krav til godt fysisk utemiljø som fremmer trivsel. (Jf. oppl.l. §9a)

Stedsutvikling

 • Alternativet tilfredsstiller krav til tilgjengelighet og god infrastruktur og fremmer trygg skolevei
 • Alternativet fremmer god sentrumsutvikling
 • Alternativet fremmer sosial bærekraft
 • Alternativet fremmer fremtidig tilpasningsdyktighet

Økonomi

• Alternativet er kostnadseffektivt med tanke på byggekostnader, driftsutgifter og nødvendig infrastruktur

Se hele rapporten fra WSP Norge AS med vurderingene for måloppnåelse for de ulike alternativene og kriteriene her: https://www.sor-fron.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-oppvekst/skolestruktur/