Tapt arbeidsfortjeneste

Dersom den folkevalgte har tap i arbeidsinntekt eller utgifter til stedfortreder som følge av vervet som kommunalt ombud, har den folkevalgte krav på erstatning iht. Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner vedtatt av Sør-Fron kommunestyre 25.06.2020.

Den folkevalgte må selv fremme krav om erstatning på skjema for tapt arbeidsinntekt fortløpende. Krav om erstatning må leveres innen tre måneder. Hvis ikke kan retten til erstatning falle bort. Krav dekkes med inntil de maksimumssatser som til enhver tid er gjeldende for Sør-Fron kommune.

Kravet om tapt arbeidsinntekt skal sendes til møtesekretær for tilvisning. Dersom det er tvil om kravet eller det er av prinsipiell art, legges kravet frem for rådmannen for endelig avgjørelse. 

§ 2c Legitimert tapt arbeidsinntekt 

Legitimert tapt arbeidsinntekt erstattes med inntil kr 4.000,- pr dag. 

Som dokumentasjon må det være med bekreftelse fra arbeidsgiver på dato for fravær, antall timer og timesats. Det skal ikke tas med feriepenger i kravet da dette utbetales av kommunen. Dersom arbeids-taker taper pensjonsytelser (arbeidsgiver foretar trekk av disse) må dette dokumenteres for at kommunen skal betale ut. Bruk «Skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

Selvstendig næringsdrivende må legge frem dokumentasjon på at kravet er reelt (ligningsattest eller bekreftelse fra regnskapsfører).

Link til skjema: Legitimert tapt arbeidsinntekt.

§ 2c Ulegitimert tapt arbeidsinntekt 

Ulegitimert tapt arbeidsinntekt (pensjonister, studenter, stedfortreder, omsorgsarbeid, barnepass), kan erstattes med inntil kr 250,- pr. time. Kravet må dokumenteres og sannsynliggjøres av den folkevalgte selv. Bruk «Skjema for tapt arbeidsinntekt» ved innsending av krav.

§ 2b Dekning av legitimerte utgifter til barnepass og andre omsorgsoppgaver 
Det gis ikke godtgjørelse dersom det er egne familiemedlemmer som yter tjenestene (for eksempel om samboer/ektefelle eller større søsken passer barna).  Krav dekkes med inntil kr 3000,- pr. dag.

 Link til skjema: Ulegitimert tapt arbeidsinntekt / legitimerte utgifter til barnepass/omsorgsarbeid.

Send inn krav om tapt arbeidsinntekt 

Skjema for krav kan leveres/sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron