• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Kriterier

Skjemautfylling

Utviklingsfondet i Ringebu - Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite


Tilskudd til rydding av innmarksbeite

Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite med kr 550 pr. daa og maksimalt kr 22 000 pr. søker pr. år (min 0 daa, maks 40 daa). Det er ikke satt nedre grense for utbetaling.

Søknad om tilskudd må sendes før tiltaket blir sett i gang. Søknaden må innehalde en plan med kart over området som en planlegger å rydde. Kommunen vil være restriktiv med å gi tilskudd til areal på fattig mark. Yngve Rekdal: «Skjøtsel av fjellbjørkeskog for husdyrbeite» side 9 er ein god veileder (www.nibio.no). Alle arealtyper skal vurderes for tilskudd. Gjelder arealet nyinngjerding av større skog- og utmarksteiger, bør grunneier ta opp saka i eget grunneier slik at andre rettshaverer kan komme med innspill. Ryddinga må ikke være i strid med annet lovverk, f.eks. verneforskrifter. Tiltaket får ikke støtte gjennom SMIL-ordningen.

Før godkjenning av arealet skal beitearealet være ferdig ryddet, dvs. kvist og hogstavfall må være fjerna eller samlet i hauger. Beitet må være rydda og inngjerdet før tilskuddet blir betalt ut. Etter at arealet er rydda til beite, må arealet ha et visst beitetrykk slik at arealet etter hvert kan bli klassifisert som innmarksbeite.


Tiltakshaver er selv ansvarlig for de tiltaka som blir sett i verk. Det blir ikke gitt tilskudd  til arbeid som er sett i gang eller ferdig utført før søknaden er behandla.


Leieareal
Omfatter søknaden areal som søkeren ikke eier, må søker legge fram avtale mellom seg og grunneieren


Saksbehandling

Søknadsfristen er 15. mars hvert år

Administrasjonen forbereder sakene, formannskapet i Ringebu fatter vedtak og kommunal klagenemd i Ringebu er ankeinstans for denne ordninga.

Innvilga tiltak har en frist på tre år for ferdigstilling. Tiltakshaver kan søke utsettelsei inntil to år. Administrasjonen behandler søknader om utsettelse.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader