Ny skolestruktur i Sør-Fron kommune

Bør det bygges kombinert 1-10-skole på Harpefoss, eller bygges en ny felles barneskole (1-7) på Flatmoen og samtidig opprettholde dagens ungdomsskole på Harpefoss? Si din mening innen 01.06.2021!

Høring om framtidig skulestruktur

Formannskapet i Sør-Fron behandla den 15.04.2021 saken om endring av skulestruktur i Sør-Fron kommune. De har lagt ut to alternativer på høring, med høringsfrist 01.06.2021.

Formannskapet legger ut på høring to alternativer til endring av skolestruktur i Sør-Fron kommune:

1. Med bakgrunn i skolebruksplanen/rapporten utarbeidet av WSP Norge AS, og de vurderinger som administrasjonen har gjort, slik det fremkommer i saken med vedlegg, legger administrasjonen frem to alternativer av «Fremtidens skole i Sør-Fron kommune» med mål om ferdigstilling i 2024:

Alternativ 1: Ny felles 1-10-skole.

 1. Estimat fra WSP Norge AS/BDO AS på kr. 122,9 mill., i tillegg til kr. 500.000 avsatt i investeringsfond, legges til grunn for videre planlegging og prosjektering.

 2. Området ved Sør-Fron ungdomsskule benyttes som areal for ny skole.

 3. Elever fra Harpefoss skule og Midtbygda skule overføres til ny Sør-Fron barne-og ungdomsskule når denne står ferdig.

 4. Harpefoss skule og Midtbygda skule legges ned når ny skole er klar til bruk. Videre bruk/eventuell avhending av bygningsmassen avklares i egen sak til kommunestyret i løpet av 2021.

 5. Det etableres ikke private skoler i gjenværende skolelokaler.

Alternativ 2: Ny felles barneskole 1-7.

 1. Estimat fra WSP Norge/BDO AS på kr. 173,1 mill., i tillegg kr. 500.000 avsatt i investeringsfond, legges til grunn for videre planlegging og prosjektering.

 2. Kommunens område ved Flatmoen benyttes som areal for ny barneskole.

 3. Elever fra Harpefoss skule og Midtbygda skule overføres til ny Sør-Fron barneskule når denne står ferdig. Sør-Fron ungdomskule opprettholdes.

 4. Harpefoss skule og Midtbygda skule legges ned når ny skole er klar til bruk. Videre bruk/eventuell avhending av bygningsmassen avklares i egen sak til kommunestyret i løpet av 2021.

 5. Det etableres ikke private skoler i gjenværende skolelokaler.

 

2. Høringsspørsmål:

Bør det bygges kombinert 1-10-skole på Harpefoss, eller bygges en ny felles barneskole (1-7) på Flatmoen og samtidig opprettholde dagens ungdomsskole på Harpefoss? Begrunn!

3. Høringsfrist 01.06.2021.

4. Høringssvar sendes inn til postmottak@sor-fron.kommune.no

5. Rådmannen legger frem endelig forslag til skolestrukturendring i kommunestyret 17.06.2021. Om nødvendig avholdes et ekstra kommunestyremøte før den tid.

Her finner du alle dokumenter om skolestruktursaken.

 

Skolebruksplanen

Sør-Fron kommunestyre fattet den 20.02.2020 vedtak om å starte opp og gjennomføre et arbeid som skal resultere i forslag til en helhetlig plan for ny skolestruktur i kommunen.

WSP/RIK arkitekter har på oppdrag for Sør-Fron kommune skrevet en rapport som belyser fordeler,
ulemper og konsekvenser ved seks ulike alternativer for fremtidig organisering av grunnskoletilbudet i Sør-Fron kommune.

Presentasjon av rapport i Kommunestyret 4.februar 2021. (PDF, 2 MB)

Rapporten med vedlegg finner du her:

Skolebruksplan Sør-Fron kommune av WSPRIK (PDF, 4 MB)

Sør-Fron VEDLEGG A-Arealoversikt og kapasitetsberegning (PDF, 2 MB)

Sør-Fron VEDLEGG B-Beliggenhet og alternativene (PDF, 15 MB)

Sør-Fron VEDLEGG C-Kalkyle (PDF, 4 MB)

Rapport fra BDO AS

WSP Norge AS sine kalkyler er kvalitetssikret av BDO AS, og alternativene er innarbeidet i kommunens økonomiplan for å gi en illustrasjon på hvordan dette påvirker kommunens økonomi.

Rådgivings- og revisjonsselskapet BDO AS, som er kommunens revisor, har på oppdrag beregnet økonomiske konsekvenser ved to ulike investeringsalternativer for skoleutbygging. Oppdraget var å gjøre simuleringer av utviklingen ved de ulike investeringsalternativene i 8-10 års perspektiv for

 • netto driftsresultat
 • gjeldsgrad
 • disposisjonsfond

Hele rapporten frå BDO kan du lese her