Informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter fordelt på tre terminer med forfall 1.mars, 1.juli og 1.november.

Alle vil få tilsendt egen skatteseddel, og skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2021 til 12.04.2021. Skattelistene ligger tilgjengelig under kunngjøringer og høringer.

Regjeringen har vedtatt å redusere eiendomsskattetakstene på bolig- og fritidseiendommer med 30% fra 01.01.2020. Taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020. Sør-Fron kommunestyre vedtok i  møte 17.12.2019  en uforandret skattesats for bolig- og fritidseiendommer på 3,8‰,  samtidig ble det vedtatt å fjerne bunnfradraget på kr 200.000,- pr. boenhet.  For 2020 er skattesatsen for næringseiendommer 7‰.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til eigedomsskattelova (PDF, 12 MB)

Vil du klage?

Dersom du mener at taksten på eiendommen din er feil, har du klagerett etter Eigedomsskattelovas §19 «Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år».

En eventuell klage må være skriftlig og sendes eiendomsskattekontoret i kommunen innen 12.april 2021. Vær tydelig på hva du klager på, og hva du grunngir klagen med.

E-post til: postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 03.06.2021
I forbindelse med eiendomsskattetaksering vil det sommeren 2021 bli besiktigelse av nye godkjente byggetiltak. Hjemmelshavere vil bli varslet via SMS i forkant av besiktigelsen.

Våre besiktigere starter i uke 24, og vil holde på utover sommeren og høsten.

Det vil bli utført besiktigelse av eiendommer rundt om i hele kommunen. Samtidig vil de se etter bygg, gjerder og andre tiltak, som det ikke er søkt eller meldt fra om etter plan og bygningsloven.

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt pr e-post postmottak@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 00

GOD SOMMER! 
Hilsen Eiendomsskattekontoret.

Publisert 27.05.2019

Sør-Fron kommunestyre gjorde den 30.04.2019 slikt vedtak i sak 018/19: 

 

Vedtak (19-0):
 

1.           Sør-Fron kommunestyre vedtar å redusere eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer med 2,1 ‰ for skatteåret 2019, og å redusere eiendomsskatten for næringseiendommer med 1 ‰ for skatteåret 2019.

2.           Den generelle satsen for 2019 blir dermed 6,0 ‰, men med unntak av boliger og fritidseiendommer der skattesatsen blir 3,8 ‰ og med et uendret bunn-fradrag på kr. 200.000 for hver boenhet.

3.           De reduserte promillesatsene utlignes ved utskrivingen av eiendomsskatt på 2.dre og 3.dje termin 2019, slik at samlet utskrevet årsbeløp blir korrekt i forhold til den reduserte eiendomsskattesatsen.

Korrigering vil bli gjort på faktura for 2. termin kommunale avgifter som har forfall 01.07.2019.

Fakturaen vil inneholde 1. og 2. termin eiendomsskatt etter redusert promillesats, og fratrekk av innbetalt eiendomsskatt for 1. termin 2019. 

Publisert 30.04.2018

Vi er nå igang med besiktigelse i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt. Besiktigerne starter på Frya i uke 18 og fortsetter nordover.  

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Publisert 24.07.2017

Sør-Fron kommunestyre vedtok 20.september 2016 å gjennomføre ny alminnelig taksering i kommunen, gjeldende f.o.m  01.januar 2019. Dette er noe som skjer hvert 10.de år.  Det vil si at alle eiendommer i kommunen, også de som har eiendomsskatt fra før, skal takseres.  Jord- og skogbrukseiendommer som er i drift har etter eiendomsskatteloven §5  fritak for eiendomsskatt. Men fritaket gjelder ikke for bolig/fritidsbygg og garasje på landbrukseiendommen.

Her kan du lese kommunestyrevedtaket i sin helhet

Publisert 21.07.2017

I løpet av uke 30 og 31 vil besiktigerne være å se i området «Måsårandin», og vil berøre deler av disse vegene:

Børkdalsvegen, Kristensetervegen, Øverstøvegen, Årstulvegen, Årstulhøgda, Øyangsvegen, Lauvåsvegen, Listulvegen, Peer Gynt Seterveg og Søre-Lia Seterveg.

Besiktigerne har gule vester med tekst: Sør-Fron kommune SYNFARING og ID-kort.

Dette er en kun en utvendig oppmåling, så eier trenger ikke være til stede. Ved spørsmål kontakt oss gjerne på e-post:  eiendomsskatt@sor-fron.kommune.no

 

Her kan du lese mer om temaet

Publisert 12.07.2017

Disse to damene,( Bjørg Dalberg Karlstad  (t.v) og Ingrid Gravseth Espnes), blir å se i fjellområdene i Sør-Fron kommune i sommer. I tillegg er Mads Borgen, Hans-Anders Rindhølen, Kjell-Tore Westgaard, Tore Tagestad, Steinar Falkenhaug og Gudmund Joten med på laget. De er ute på besiktigelse av eiendommer i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt.