Taksering av eiendomsskatt hvert 10. år

Sør-Fron kommunestyre vedtok 20.september 2016 å gjennomføre ny alminnelig taksering i kommunen, gjeldende f.o.m  01.januar 2019. Dette er noe som skjer hvert 10.de år.  Det vil si at alle eiendommer i kommunen, også de som har eiendomsskatt fra før, skal takseres.  Jord- og skogbrukseiendommer som er i drift har etter eiendomsskatteloven §5  fritak for eiendomsskatt. Men fritaket gjelder ikke for bolig/fritidsbygg og garasje på landbrukseiendommen.

Her kan du lese kommunestyrevedtaket i sin helhet

Ny takst og utregning av eiendomsskatten blir lagt ut til offentlig ettersyn før 1. mars hvert år. Du vil da få tilsendt informasjon om takst på eiendommen, og hvor mye du skal betale i skatt. I tillegg vil detaljert informasjon om takseringsgrunnlaget (hvordan vi har kommet fram til taksten) ligge ved, sammen med orientering om klageretten din.

Eiendomsskatt, skatteutregning og taksering

I Norge har det vært skrevet ut eiendomsskatt i over hundre år. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv disponerer, og alle inntektene går dermed til kommunen. Eiendomsskatten blir benyttet til finansiering av kommunale tjenester. Skatten blir krevd inn sammen med kommunale avgifter.

For fastsetting av eiendomsskattetakst på eiendom gjelder følgende hovedprinsipp iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) for fastsetting av takst på eiendommer:

“Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

(dette kalles ofte for omsetningsverdi)

Eiendomsskattetaksten bygger på:

Faktainformasjon om eiendommen, som hentes fra matrikkelen (offentlig register) er:  adresse, bygningsinfo, tomtestørrelse, bygningstype, etasjetype og bruksareal.

Vurderingen av eiendommen bygger på retningslinjene, besiktigelse og skjønnsmessige vurderinger.  Ved spesielle forhold vil det bli fanget opp ved besiktigelse av eiendommen. Det som blir resultatet av takseringen er et nytt eiendomsskattegrunnlag.

Kommunestyret bestemmer årlig i forbindelse med budsjettprosessen skattepromille og eventuelt bunnfradrag.  Den generelle skattesatsen er for 2022: 7,0 ‰, med unntak av bolig- og fritidseiendommer der skattesatsen er satt til 3,8 ‰.

Besiktigelse:

Normalt vil dette være en utvendig besikting. Vi vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan virke inn på taksten, og tar bilde av alle bygninger på eiendommen som skal takseres. Vi er ikke avhengig av at du er til stede under besikting, men du kan gjerne delta (se nedenfor). Eventuell oppmåling av manglende bygningsareal vil skje utvendig.

Dersom det er konkrete forhold du ønsker skal bli vurdert i forbindelse med besiktigelse, kan du sende oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir en del av faktagrunnlaget for takseringen. Dersom du vil være tilstede under besiktingen har du mulighet til det. Da må du sende oss skriftlig melding om dette. Husk å oppgi telefonnummer du treffes på dagtid. Vi vil så kontakte deg for avtale. Alle vil få en SMS om når vi kommer på besikting i ditt område/sone.

Kvalitetssikring

Etter befaring og vedtak i sakkyndig nemd vil du få tilsendt faktaark om eiendommen. Hjemmelshaver kan dermed melde eventuelle feil i faktagrunnlaget til kommunen. Utsending av faktainformasjon vil skje når grunnlaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Er det noe du lurer på, bør du ta kontakt med kommunen slik at vi kan bistå med hjelp og veiledning.  Har du spørsmål til takseringsprosessen, om hvordan vi har kommet fram til eiendomsskattetaksten din, kan du kontakte oss på følgende måter:

  • Tlf. 61 29 90 00 Servicekontoret i Sør-Fron kommune, som har åpningstid 09:00 – 14:00

Adresse for påmelding til besiktigelse eller innspill:

 

Husk å oppgi:

Navn på eiendommen (gnr/bnr/fnr), adresse og/eller navn på hjemmelshaver/eier, samt opplysninger om hvordan vi kommer i kontakt med deg. F.eks:  e-post adr og mob.tlf nr