Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

Kulturbygda - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel 2021-2035


Frist for innspill og merknader til samfunnsdelen er 15.10.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til samfunnsdelen

Samtidig setter vi nå en siste frist til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Siste frist for arealinnspill er 01.11.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til arealdelen

 

Følg utviklingen i kommuneplanarbeidet her

Som et ledd i medvirkningsarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for boligutvikling er det utarbeidet en spørreundersøkelse vi håper at flest mulig svarer på. 

Spørreundersøkelsen er todelt. Den første delen inneholder spørsmål knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Den andre delen knyttes mot kommunedelplan for boligutvikling med spørsmål om bovaner, bolyst og fremtidig boligbehov.

Undersøkelsen er tilgjengelig til 30.03.2022

Takk for at du deltar!

Dine svar blir behandlet konfidensielt, og kan ikke spores tilbake til deg. Det vil ikke publiseres resultater som gjør at enkeltpersoners svar kan kjennes igjen.

 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er nå i full gang. Det er opprettet et politisk arealplanutvalg som har faste oppsatte møter i den politiske møteplanen.

Se protokollene og kommende møter her

Parallelt med kommuneplanarbeidet er det også startet opp arbeid med kommuedelplan for boligutvikling. Les mer om planen her.

Planens hovedmålsetting er å skape en helhetlig og langsiktig plan for boligutvikling i hele kommunen. Planen er et viktig ledd i å oppfylle kommunens mål om trygge og gode oppvekstsvilkår, helse og omsorgstilbud, og ikke minst gjøre kommunen til en mer attraktiv bo- og oppholdskommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Fron kommune 2021-2035 ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Kommunestyret 17. juni 2021.

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen består av langsiktige mål og strategier for utvikling av Sør-Fronssamfunnet fram mot 2035. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Innsyn til planforslaget

Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035
Protokoll K-sak 57/21, 17.06.2021

Her kan du lese planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. Planprogrammet er fastsatt i kommunestyret 17.12.2020, K-sak 87/20
Planprogram for kommuneplan 2020.2035 og kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)
 

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, les mer om dokumentet her