Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 26.03.2021

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra og med tirsdag 06.04.21 kl. 07.00.

 
 
Publisert 22.02.2021

Søknadsfrist for ordningen “Tilskudd til tiltak i beiteområder” er 15. mars.

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Publisert 22.02.2021

Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 15. mars

SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Publisert 19.02.2021

I Sør-Fron kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak.

Publisert 15.01.2021

 

Kommunestyre har i møte 17.12.2020, sak 87/20, fastsatt planprogram for videre arbeid med kommuneplan 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi

Se planprogram og les mer om planprosessen her

 

Publisert 08.01.2021

  Kommunestyret har i møte 17.12.2020, K-sak 93/20 gjort vedtak i saken.

Se dokumentene her

Vedtak (17-0):

1. Ny tilføyelse i bestemmelsene vedrørende taktekking: Taktekking skal være torv, tre eller skifer. Ved valg av tre eller skifer som taktekkingsmateriale skal takets overflatevann fordrøyes på egnet måte på egen tomt.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret endringene bestemmelsene til detaljreguleringsplan for Toppagrenda 3, slik det framkommer i revidert plandokument datert 07.12.2020 med tilføyelse som i punkt 1.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI. Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no.

Frist for klage 01.02.2021

Publisert 25.11.2020

 Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2021, økonomiplan drift 2021-2024, investeringsbudsjett 2021-2024 og kommunale avgifter, betalingssatser, gebyr og lignende er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember 2020. 

 

Publisert 04.11.2020

  Sør-Fron kommunestyre har i møte 22.10.20, sak 069/20 vedtatt detaljreguleringsplan for Moageilen, Lia (planID: 34382020-01) jf. Plan og bygningsloven §12-12. 

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/offentlig ettersyn i perioden 22.06.2020 – 19.08.2020.

Se dokumentene her

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 25.11.2020 , jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven og §§ 28-32 i forvaltningsloven av 10.02.1967. Eventuelle krav om erstatning og innløsning må settes fram for kommunen senest tre -3- år fra kunngjøringen, dvs. november 2023, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Publisert 02.10.2020

Formannskapet har i møte 10.09.2020 sak 103/20 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for BKB 7 (PlanID: 051920180001) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er utbygging av et hyttefelt i henhold overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2014-2025. Planen inneholder 20 nye tomter til fritidsbebyggelse og 4 områder på til sammen 11 dekar til utleiehytter.

Se planforslaget her

Merknad til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknad er 12.11.2020

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post: greh@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60.

Publisert 10.09.2020

Sør-Fron kommune har blitt rammet av flere flommer det siste 10-året. Brandrudsåa er ett av vassdragene som har hatt flere flomhendelser med fare for større ødeleggelser.

Sør-Fron kommune har med bakgrunn i de siste årenes hendelser søkt NVE om økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av tiltak mot flom.

NVE har engasjert Multiconsult til å utarbeide forslag til løsning på flomsikring. 

Tiltaket vil øke sikkerheten til 8 eneboliger og 7 andre bygg. Tiltaket har som hovedhensikt å sikre mot erosjon. Det er ikke tatt høyde for mulig flomskred. Tiltaket omfatter oppgradering av tidligere krisetiltak og erosjonssikring i form av bunnplastring, sideplastring og murer. Det vil også bli etablert terskler.

Sør-Fron kommune er ansvarlig for lokal høring av planforslaget og vi ber derfor om at uttalelser fra berørte parter og andre lokale berørte interesser blir sendt inn til kommunen innen fredag den 9.Oktober 2020.

Se dokumentene her

 

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 09.10.2020