Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 07.12.2021

Endringen av planen gjelder endringer i planbestemmelser. Reguleringsplan for Gudshaugen ble først vedtatt 03.02.2009, sist endret i 2017. Endringen i 2017 besto i å endre en andel av tomtene fra utleiehytter til fritidsbebyggelse.

 

Publisert 01.12.2021

Kommunestyret har i møte den 11.11.2021, sak 079/21, vedtatt detaljreguleringsplan for Peer Gynt Arena, med planidentitet 34382020-02.

Publisert 18.10.2021

Ny renovasjonsforskrift for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 22. november. Forskriften viderefører i hovedsak prinsippene i dagens forskrift, men har tydeligere kriterier som skal sikre lik saksbehandling.

Publisert 24.09.2021

Kommunestyret har i møte den 04.02.2021, sak 069/21, vedtatt detaljreguleringsplan for  Dalseterlia hytteområde, med planidentitet  051920160015.

Planen ble vedtatt slik den lå ute på høring, med mindre endringer.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Se dokumenter i saken her

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI. Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no.

Klagefrist: 13.10.2021

Publisert 07.07.2021

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag. Formannskapet har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig høring. Relevante dokumenter kan finnes nederst i saken. 

Publisert 04.07.2021

 Kommunestyret la ut samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn i møte 17.06.2021, K-sak 57/21

Frist for innspill og merknader er 15.10.2021

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel her

Publisert 04.07.2021

Formannskapet har i møte 20.05.2021 sak 051/21 vedtatt å legge detajlregulerings-plan for Peer Gynt Arena (PlanID: 34382020-02) ut til høring og offentlig ettersyn

Frist for merknad er 06.09.2021

Se plandokumentene her

 

Publisert 06.04.2021

 Detaljregulering for Dalseterlia hytteområde legges ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn, iht pbl § 12-10.

Se dokumentene i saken her

 

Informasjon om saken
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur i henhold til utbyggingsområdene BFR 11, BFR 12 og BFR 27 i kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Har du innspill?
Merknader til planforslaget må påføres planens navn og planident 051920160015 og sendes kommunen på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 20.05.2021.

Har du spørsmål?
Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler: Grete Hølmen tlf. 61 29 90 60.

Publisert 26.03.2021

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra og med tirsdag 06.04.21 kl. 07.00.

 
 
Publisert 19.02.2021

I Sør-Fron kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak.