Hva skal du bygge?

Hvor stort kan jeg bygge?
Må jeg søke?
Hva kan jeg gjøre uten å søke?
Kan jeg bygge selv?

Direktoratet har enkle og gode veiledere på sin hjemmeside:

Direktoratet for byggkvalitet sine veiledere og verktøy

Under har vi listet opp ulike tiltak og hva som må leveres for en komplett søknad, trykk på lenken for å komme videre:

Bolig/ fritidsbolig/ anneks
Tilbygg bolig/fritidsbolig
Garasje/uthus
Driftsbygning i landbruket
Veranda, platting, balkong
Fasadeendring
Utslippstillatelse
Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (PDF, 129 kB)
Bruksendring
Pipe og ildsted (PDF, 186 kB)
Innredning av leilighet i eksisterende bygg (PDF, 326 kB)
Større bygg (PDF, 234 kB)
Forstøtningsmur (PDF, 132 kB)
Skilt og reklame  (PDF, 287 kB)


 

Bolig, fritidsbolig eller anneks

Oppføring av ny bolig eller fritidsbolig er søknadspliktig etter pbl § 20-3 som i utgangspunktet må omsøkes og gjennomføres av ansvarlige foretak.

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Tilbygg bolig eller fritidsbolig

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5

 • Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m2.
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).
 • Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikt er veranda, åpent overbygget inngangsparti eller vedbod. Oppvarmet bruksareal er søknadspliktig.

Tiltaket er meldepliktig til kommunen i etterkant av byggingen.

Fullstendig søknad må inneholde:

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5
Blankettnr. Tittel skjema
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 


Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)

 • Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygg kan ikke inneholde selvstendig boenhet.
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)

 • Tilbygg med bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) over 50 m2
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB)

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Garasje/uthus

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5

 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som er avsatt til bebyggelse og anleggsformål (søknadspliktig i LNF-område).
 • Verken bebygd areal (BYA eller bruksareal (BRA) kan være over 50 m2.
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse
 • Mønehøyde kan ikke være over 4 m og gesimshøyde ikke over 3 m (målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittshøyde)
 • Bygningen kan ha én etasje (ikke kjeller).
 • Bygningen kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).

Tiltaket er meldepliktig til kommunen i etterkant av byggingen.

Fullstendig søknad må inneholde:

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5
Blankettnr. Tittel skjema
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

 

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)

 • Frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, hvor verken bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2.
 • Bygningen kan oppføres i inntil én etasje. Bygningen kan i tillegg være underbygd med kjeller, men uten at kjeller blir å medregne i BRA for bygningen.  Bygningen kan ha loft så lenge loftet ikke blir å anse som etasje (jfr. byggteknisk forskrift § 6.1).
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)

 • Frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, hvor bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er over 70 m2.
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Driftsbygning i landbruket

Alminnelige driftsbygninger:

Som alminnelige driftsbygninger regnes oppføring, plassering, vesentlig endring eller reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 (BRA), samt tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal ikke overstiger 1000 m2 (BRA).

Alminnelige driftsbygninger er søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett), og kan foreslås av tiltakshaver.

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Større driftsbygninger: 

Driftsbygninger større enn 1000 m2 (BRA) er søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett).

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Veranda, platting o.l.

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5

 • Platting/veranda med høyde inntil 0,5 m over ferdig planert terreng.
 • Mindre veranda med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng og bebygd areal (BYA) ikke over 15 m2. Tiltaket kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema (PDF, 235 kB).

Fullstendig søknad må inneholde:

Ikke søknadspliktig etter pbl § 20-5
Blankettnr. Tittel skjema
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)

 • Veranda med en høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng, og med bebygd areal (BYA) som ikke er over 50 m2 som tilbygg eller 70 m2 frittliggende på bebygd eiendom.

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-4 (uten ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)

 • Veranda med en høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng, og med bebygd areal (BYA) som er over 50 m2 som tilbygg eller 70 m2 frittliggende på bebygd eiendom.
 • Samtlige balkonger (Definisjon balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.)

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Fasadeendring

Fasadeendring er søknadspliktig etter pbl § 20-3. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade til sikker tidligere dokumentert utførelse kan unntas fra søknadsplikt.

Viktig at det fremkommer på tegning hva som er nytt. Det må også fremkomme hvordan bygningen var tidligere.

Eksempler på hva som er søknadspliktig:

 • Skifte vindu/dør som ikke er av samme type som tidligere
 • Karnapper
 • Skifte tak – kun dersom det medfører at takkonstruksjonen blir heva/endra

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter

 

 

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse omfattes av «forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig og fritidsbebyggelse i Sør-Fron kommune».  (PDF, 984 kB) I forskriften angis det hvilke typer separate avløpsanlegg som tillates hvor, og hvilke vilkår som stilles.

Ved søknad om separat avløpsanlegg, er det krav om bruk av uavhengig konsulent. En slik konsulent må ha nødvendig utdannelse og kompetanse innen fagfeltet. I tillegg stilles det krav om bruk av ansvarlig foretak for utførelsen av anlegget.

Fullstendig søknad må inneholde:

Søknadspliktig etter pbl § 20-3 (med ansvarsrett)
Blankettnr. Tittel skjema
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Ev. merknader fra naboer med tiltakshavers vurdering
Situasjonsplan og tegninger
5181 Erklæring om ansvarsrett
5185 Gjennomføringsplan
Ev. uttalelser fra andre myndigheter