Kommuneplanens samfunnsdel på høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Fron kommune 2021-2035 ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Kommunestyret 17. juni 2021.

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen består av langsiktige mål og strategier for utvikling av Sør-Fronssamfunnet fram mot 2035. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Innsyn til planforslaget

Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035
Protokoll K-sak 57/21, 17.06.2021

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Vedlegg:
Oppsummering av de administrative arbeidsgruppenes arbeid
Oppsummering av kommunestyremedlemmenes svar fra temadagen 25.03.2021
Personas - kommunestyrets temadag

 

Kulturbygda i Gudbrandsdalen

«Sør-Fron kommune skal ha Kunnskap om å Utvikle et Levende og trygt lokalsamfunn for å skape Trivsel og stolthet for barn og Unge med KULTURBYGDAS (framtidige) Ressurser"

Kommunen vil framover jobbe ut i fra visjonen «Kulturbygda i Gudbrandsdalen», Visjonen omfavner verdiene som bolyst, frivillighet, trygghet og stolthet, til næringsliv, tilflytting og fremtidstro. Vi er avhengig av god kultur for å lykkes og utvikles, for Sør-Fron er kulturbygda med skaperkraft og hjerterom!

Samfunnsdelen legger premissene for kommunens utvikling av samfunnet og tjenester. Innenfor seks politiske satsingsområder er det formulert hovedmål for hvordan vi vil ha det og delmål samt strategier for hvordan det skal jobbes for å utvikle kommunen slik vi ønsker. Hovedmålene er:

  • Kulturbygda skal være et miljø-økonomisk samfunn
  • Kulturbygda skal samarbeide for å finne gode løsninger på framtidens utfordringer
  • Kulturbygda skal være inkluderende og mangfoldig
  • Kulturbygda jobber helsefremmende
  • Kulturbygda skaper hjemstedsstolthet
  • Kulturbygda er god på digitalisering


Medvirkningsarrangementer i høringsperioden

I under og etter høringen vil det bli utført følgende medvirkningsmetoder:

  • Innbyggerundersøkelse til innbyggere og deltidsinnbyggere i kommunen.
  • Gjestebud.
  • Regionalt planforum med statlige og regionale myndigheter

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no 
eller post: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.