Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for klima og energi

Her kan du lese planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. Planprogrammet er fastsatt i kommunestyret 17.12.2020, K-sak 87/20
Planprogram for kommuneplan 2020.2035 og kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)
 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Bakgrunn:
I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen sine juridisk bindende dokument er plankart og bestemmelser.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og skal rulleres hvert fjerde år. Den skal ivaretabåde kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Gjeldende Kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025:

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2025 kan du lese her. 
Den dannet grunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyre 9. februar 2016.
Dokumenter til kommuneplanens arealdel 2014-2025 kan du finne her.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.