Hvordan foregår planarbeidet?

Når det skal utarbeides private reguleringsplaner (detaljregulering) for et område, må en forholde seg til kravene som framgår i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

 

Profesjonell forslagsstiller

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagstiller) må være fagkyndig. Dersom du skal regulere eller omregulere eiendommen din, må du engasjere en profesjonell forslagsstiller.

 

Vanlige faser i en planprosess

  • Oppstartsmøte mellom kommune og forslagsstiller
  • Varsling av planoppstart
  • Planforslaget sendes til kommunen
  • Førstegangsbehandling av planforslaget i formannskap
  • Offentlig høring
  • Andregangsbehandling i formannskap
  • Vedtak i kommunestyre
  • Kunngjøring av planvedtak