Dokumenttilsyn Sør-Fron kommune – krav til kvalifikasjoner

Illustrasjon_byggearbeider.jpg

Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket. Det følger av pbl. § 23-3 at ansvarlige foretak skal oppfylle de krav til kvalifikasjoner som følger av byggesaksforskriften. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er vilkår for ansvarsrett i byggesak og sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvalifikasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11. 

Kommunen er pliktig til å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven § 25-1.
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det i tiltaket benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til utdanning og praksis som angitt i byggesaksforskriften § 11-3. Følgende krav gjelder for rollene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for tiltaksklasse 1:

 

  • For å kunne erklære ansvar for ansvarlig søker og prosjektering i tiltaksklasse 1 er formalkravet mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende. I tillegg er det krav om 4 år med relevant arbeidserfaring.
  • For utførelse i tiltaksklasse 1 er formalkravet fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen eller tilsvarende, samt minimum 2 år med relevant arbeidserfaring.
    I forhold til sentral godkjenning er det innført en overgangsordning frem til 01.07.2018 for foretak som har lang praksis innen det fagområdet det erklæres ansvar for.

 

Sør-Fron kommune 19.07.2016