Situasjonsplan og tegninger

Alle søknader til kommunen skal inneholde situasjonsplan. I de tilfeller hvor det skal føres opp bygning må kommunen også motta tegninger

Situasjonsplanen skal utarbeides på kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Situasjonsplan kan lages i kommunen sin kartløsning. På situasjonsplanen skal tiltaket tegnes inn i riktig målestokk, og mål på bygning, samt til nabogrense og andre bygninger skal påføres. I de fleste tilfeller er det også behov for terrengprofiler.

Lag situasjonsplan via kommunens kartportal

Kommunen må motta fasadetegning fra alle fire sider, samt snitt- og plantegning (med rominndeling). Tegningene skal inneholde opplysninger om målestokk, mønehøyde, gesimshøyde, takvinkel, byggets utvendige og innvendige mål, bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). Er bygget på flere enn 1 etasje, skal BRA pr etasje oppgis.

Ved søknad om fasadeendring er det viktig å markere hva som er nytt og hva som er gammelt.