Kunngjøringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 05.01.2016 13:41
Publisert 23.03.2017

Sør-Fron formannskap godkjente planprogram for detaljregulering av BKB 4 i møte 20. mars 2017 i FSK-sak 36/17, med mindre endringer.

Se planprogram og FSK- sak 36/17 her

Publisert 05.01.2017

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.12.2016, sak 88/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Hundorp sentrum (PlanID: 051920160007), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 09.09.2016 -25.10.2016 med mindre endringer. Med dette vedtaket er reguleringsplan for Sør-Fron sentrum fra 1986 (PlanID: 051919860001) opphevet i sin helhet.

Se dokumentene her

Publisert 14.12.2016

Sør-Fron formannskap gjorde slikt vedak i møte 05.12.2016, sak 155/16 detaljreguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, endring støyskjermer:

FSK-155/16:
Vedtak: (7-0)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Sør-Fron formannskap endringen av reguleringsplan for E6 Odenrud – Nord-Fron grense, angående støyskjermingstiltak, slik endringen lå ute på høring, med unntak av parsellen fra og med Harpe Bru til og med Solhaug Bru. Dette til det er gjennomført godkjente støymålinger.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok i møte 01.11.2016, K-sak 78/16, endring av detaljreguleringsplan for Sofienberg, med mindre endringer.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Harpefoss i møte 01.11.2016, K-sak 79/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Hundorp i møte 01.11.2016, K-sak 80/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Formannskapet vedtok i møte 17.10.2016, F-sak  21/16, å avslutte oppstartet endring av kommuneplanens arealdel.

Formannskapet ber administrasjonen ivareta intensjonen i K-sak 2/16 gjennom område- eller detaljreguleringsplaner med krav om KU, når det settes i gang område- eller detaljregulering i aktuelle områder.

Se bakgrunn for saken

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok i møte 01.11.2016, K-sak 77/16, planstrategi for Sør-Fron kommune 2016-2019.

Les mer om planstrategien her

Publisert 19.09.2016

Forslag til kommunal planstrategi 2016-2019

Sør-Fron formannskap vedtok i møte 5. september, F-sak 103/16, å legge forslag kommunal planstrategi for Sør-Fron 2016-2019 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader til planstrategien er 10. oktober.

Publisert 15.09.2016

Se planforslaget og mer informasjon her

Hensikten med endringen er å justere reguleringsplanen i tråd med gjeldende praksis angående gjennomføring av avbøtende støytiltak som følge av vegutbygging.

Merknader sendes skriftlig innen 25.oktober 2016 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no.

Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for E6 Odenrud – Nord Fron grense, saksnr: 15/224457».

Publisert 09.09.2016

Frist for innspill er 25. oktober 2016

Innspill sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post
postmottak@sor-fron.kommune.no

Se planforslaget her

Formannskapet har i møte 5. september 2016 sak 104/16 vedtatt å legge detaljreguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. Planen ligger ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 9. september til 25. oktober 2016.

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse. ROS-analysen er fellesdokument med Statens vegvesen sine tettstedsgateplaner.

Formålet med planen er å regulere Hundorp sentrum i tråd med sentrumsformål avsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Sammenhengende gangveger innenfor planområdet og omlegging av Kommunevegen er hovedelementer i planforslaget. Planforslaget kan og bør sees i sammenheng med detaljregulering av tettstedsgate Hundorp, som Statens vegvesen la ut til høring og offentlig ettersyn 22. august.

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60

Publisert 24.08.2016

Se planforslagene og mer informasjon her

 

Reguleringsplaner for tettstedstiltak i Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam er lagt ut til høring og offentlig ettersyn 24. august – 5. oktober 2016.

Fristen for å komme med merknader til reguleringsplanene er 5. oktober 2016. Før den tid inviterer Statens vegvesen til åpne kontordager om planene:

  • Kommunehuset på Hundorp, 6. september, kl. 14.00-18.00
  • Kommunehuset på Vinstra, 13. september, kl. 14.00-18.00

Kom når det passer innenfor de oppgitte klokkeslettene.

Publisert 22.06.2016

Viser til kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel 09.02.2016, K-sak 2/16, der kommunestyret ber administrasjonen varsle oppstart av endring av tre mindre områder i kommuneplanens arealdel: Utvidelse av areal til kombinert formål utleie/ fritidsbebyggelse BKB 4 ved Gålå høyfjellshotell, endre formål på BFR 22 fra fritidsbebyggelse til kombinert formål for utleie/fritidsbebyggelse og gnr/bnr 51/24 på Harpefoss endres fra LNF til kombinert bolig og næring som ledd i sentrumsutvikling.

Se fullstendig oppstartsvarsel (PDF, 775 kB)

Se gjeldende plandokumenter

Frist for merknader er 1. august 2016

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60.

Merknader til oppstart av planarbeid sendes skriftlig til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 17.06.2016

Kommunestyret vedtok i møte 14. juni, sak 53/16, å legge forslag til reguleringsendring av Sofienberg ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Dokumentene i saken finner du her

Se plankart

 

Frist for merknader til planforslaget er 15. august 2016

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Spørsmål kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post grete.hoelmen@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60

 

 

Publisert 17.06.2016

Formannskapet vedtok i møte 30. mai 2016, i sak 69/16, endring av reguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, ved Svartlykkja slik endringen var ute på høring.

Vedtaksbrev

Dokumentene i saken finner du her

Publisert 12.02.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16.

Kommuneplanens arealdel finner du her

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Publisert 05.01.2016

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart er 6. januar 2016

Publisert 05.01.2016

Frist for innspill til kommuneplanens arealdel er 22. november 2015

Fant du det du lette etter?