Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Publisert 04.11.2020

  Sør-Fron kommunestyre har i møte 22.10.20, sak 069/20 vedtatt detaljreguleringsplan for Moageilen, Lia (planID: 34382020-01) jf. Plan og bygningsloven §12-12. 

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/offentlig ettersyn i perioden 22.06.2020 – 19.08.2020.

Se dokumentene her

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 25.11.2020 , jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven og §§ 28-32 i forvaltningsloven av 10.02.1967. Eventuelle krav om erstatning og innløsning må settes fram for kommunen senest tre -3- år fra kunngjøringen, dvs. november 2023, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Publisert 02.10.2020

Formannskapet har i møte 10.09.2020 sak 103/20 vedtatt å legge detajlreguleringsplan for BKB 7 (PlanID: 051920180001) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er utbygging av et hyttefelt i henhold overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2014-2025. Planen inneholder 20 nye tomter til fritidsbebyggelse og 4 områder på til sammen 11 dekar til utleiehytter.

Se planforslaget her

Merknad til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknad er 12.11.2020

Eventuelle spørsmål om planforslaget kan rettes til arealplanlegger Grete Hølmen på e-post: greh@sor-fron.kommune.no eller på telefon 61 29 90 60.

Publisert 10.09.2020

Sør-Fron kommune har blitt rammet av flere flommer det siste 10-året. Brandrudsåa er ett av vassdragene som har hatt flere flomhendelser med fare for større ødeleggelser.

Sør-Fron kommune har med bakgrunn i de siste årenes hendelser søkt NVE om økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av tiltak mot flom.

NVE har engasjert Multiconsult til å utarbeide forslag til løsning på flomsikring. 

Tiltaket vil øke sikkerheten til 8 eneboliger og 7 andre bygg. Tiltaket har som hovedhensikt å sikre mot erosjon. Det er ikke tatt høyde for mulig flomskred. Tiltaket omfatter oppgradering av tidligere krisetiltak og erosjonssikring i form av bunnplastring, sideplastring og murer. Det vil også bli etablert terskler.

Sør-Fron kommune er ansvarlig for lokal høring av planforslaget og vi ber derfor om at uttalelser fra berørte parter og andre lokale berørte interesser blir sendt inn til kommunen innen fredag den 9.Oktober 2020.

Se dokumentene her

 

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 09.10.2020

Publisert 25.08.2020

 

Minner om frist for innspill til planarbeidet 08.09.2020 

Sør-Fron kommune meldte oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi i juli.

Se planprogram og les mer om planprosessen her

 
Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

Publisert 10.07.2020

Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

 

Se planprogram og les mer om planprosessen her

Publisert 03.07.2020

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023.

Les mer om kommunal planstrategi her

Publisert 29.06.2020

Kommunestyret har i møte 25.06.2020, sak 45/20, vedtatt detaljreguleringsplan for flomsikring av elva Frya, med mindre endringer. 

Se dokumentene her

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI.
Klagefrist: 20.07.2020

Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 22.06.2020

Formannskapet har i møte 11.06.2020 sak 68/20 vedtatt å legge detajlregulerings-plan for Moageilen i Lia (PlanID: 34382020-01) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknad til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknad er 19.08.2020.

Se planforslaget her

Publisert 14.05.2020

Tidligere gitte aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen oppheves fra og med mandag 25. mai kl. 07.00.

Publisert 28.04.2020

På vegne av Peer Gynt AS varsler Sturctor AS oppstart av detaljregulering etter Plan og bygningslovens § 12-8.
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av anlegg og arealer knyttet til Peer Gynt Arena og Peer Gynt Kafé.
 
 
 
Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes til Structor AS innen 29. mai 2020:
 
Structor Lillehammer AS Fåberggata 116,
2615 Lillehammer
 
Telefon: 932 43 076
Mail: harald.snippen@structor.no