Kunngjøringer og høringer

Her finner du plansaker og andre kunngjøringer som varsel om oppstart av planarbeid, høringer av planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Sist endret 17.04.2020 13.55
Publisert 10.09.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har blitt rammet av flere flommer det siste 10-året. Brandrudsåa er ett av vassdragene som har hatt flere flomhendelser med fare for større ødeleggelser.

Sør-Fron kommune har med bakgrunn i de siste årenes hendelser søkt NVE om økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av tiltak mot flom.

NVE har engasjert Multiconsult til å utarbeide forslag til løsning på flomsikring. 

Tiltaket vil øke sikkerheten til 8 eneboliger og 7 andre bygg. Tiltaket har som hovedhensikt å sikre mot erosjon. Det er ikke tatt høyde for mulig flomskred. Tiltaket omfatter oppgradering av tidligere krisetiltak og erosjonssikring i form av bunnplastring, sideplastring og murer. Det vil også bli etablert terskler.

Sør-Fron kommune er ansvarlig for lokal høring av planforslaget og vi ber derfor om at uttalelser fra berørte parter og andre lokale berørte interesser blir sendt inn til kommunen innen fredag den 9.Oktober 2020.

Se dokumentene her

 

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 09.10.2020

Publisert 25.08.2020
Forside planprogram.JPG

 

Minner om frist for innspill til planarbeidet 08.09.2020 

Sør-Fron kommune meldte oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi i juli.

Se planprogram og les mer om planprosessen her

 
Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

Publisert 10.07.2020
Forside planprogram.JPG

Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

 

Se planprogram og les mer om planprosessen her

Publisert 03.07.2020
kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023.

Les mer om kommunal planstrategi her

Publisert 29.06.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i møte 25.06.2020, sak 45/20, vedtatt detaljreguleringsplan for flomsikring av elva Frya, med mindre endringer. 

Se dokumentene her

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI.
Klagefrist: 20.07.2020

Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 22.06.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet har i møte 11.06.2020 sak 68/20 vedtatt å legge detajlregulerings-plan for Moageilen i Lia (PlanID: 34382020-01) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknad til planforslaget sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for merknad er 19.08.2020.

Se planforslaget her

Publisert 14.05.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Tidligere gitte aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen oppheves fra og med mandag 25. mai kl. 07.00.

Publisert 28.04.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

På vegne av Peer Gynt AS varsler Sturctor AS oppstart av detaljregulering etter Plan og bygningslovens § 12-8.
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av anlegg og arealer knyttet til Peer Gynt Arena og Peer Gynt Kafé.
 
 
 
Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes til Structor AS innen 29. mai 2020:
 
Structor Lillehammer AS Fåberggata 116,
2615 Lillehammer
 
Telefon: 932 43 076
Mail: harald.snippen@structor.no
Publisert 17.04.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret vedtok i sak 020/20 den 02.04.2020 ny revidert forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse.

 

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig og fritidsbegyggelse i Sør-Fron kommune (PDF, 984 kB)

Forskriften gjelder fra 2.april 2020

Kommunalteknisk avdeling.

 

 

Publisert 31.01.2020
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune varslet den 23.01.2020 oppstart av planarbeid for del av Moageilen i Lia. 

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no eller Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron innen 20.02.2020

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilpasse tomtene innenfor planområdet for en bedre arrondering av de ubebygde tomtene. Tomtene er lange og smale og av hensyn til solgang, utsikt og livsløpsstandard er tomteinndelingen, slik den er i dag, utfordrende for plassering av boligene.

Se oppstartsvarselet her

Publisert 21.06.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.06.2019, sak 42/19 vedtatt detaljregulering av gangveger på Gålå, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04-31.05.2019 med mindre endringer for å imøtekomme merknader.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes skriftlig til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post postmottak@sor-fron.kommune.no innen 20.07.2019

Se dokumentene i saken her

Publisert 19.03.2019
Flom 2018.jpg

Sør-Fron kommune har kartlagt Skurdalsåa og Kolobekken med tanke på forebygging av nye flomskader.

Grunneiere langs elvene inviteres til informasjonsmøte på kommunehuset torsdag 4. april kl.15.00.

Det vil også delta representanter fra NVE, fylkeskommune og fylkesmann.

 Her finner du programmet (PDF, 191 kB)

Publisert 26.02.2019
Nyrydda beite.JPG

Gjelder følgende tiltak:

Søknadsfrist: 15.mars 2019.

Informasjon og søknadsskjema finner du på Midtdalsbonden.no eller ved henvendelse til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor eller ved å trykke på linkene.

Publisert 20.02.2019
altinn.png

Brevpost fra Sør-Fron kommune til foretak i Altinn har fram til nå automatisk blitt ettersendt som papirpost hvis den ikke ble åpnet i løpet av 40 timer.

Sør-Fron kommune har nå stanset automatisk ettersending, og foretak vil ikke lenger få utskrift i posten.

Foretak får fra nå av epostvarsel om forsendelser fra Sør-Fron kommune i Altinn, med beskjed om at «Dokumentene sendes kun elektronisk og vil ikke bli ettersendt som brevpost». De får også en automatisk påminnelse etter en uke hvis brevposten ikke åpnes i Altinn.  

Ved spørsmål kan du ta kontakt med servicekontoret på postmottak@sor-fron.kommune.no eller tlf. 61 29 90 00.

Publisert 13.02.2019
Sørheim omsorgssenter.jpg

 Sør – Fron kommune har ledige omsorgsboliger (doble og enkle) ved Sørheim omsorgssenter og to leiligheter i Prestmovegen

Søknadsskjema finner du her ,eller ved å ta kontakt med Sørheim på tlf. 61 29 92 04/61 29 92 02.

Spørsmål om boligene kan rettes til tildelingskontoret på tlf. 61 29 90 22 hver dag kl. 09.00 – 14.00

Publisert 03.01.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.12.2018, sak 101/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Toppagrenda 3 (BFR 23), PlanID: 051920160010, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 06.09.2018 – 22.10.2018 med mindre endringer.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.01.2019

Se plandokumenter her

 

 

Publisert 03.01.2019
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 Sør-Fron kommunestyre har i møte 18.12.2018, sak 100/18 vedtatt endring av reguleringsplan for Gålå, område N1 m.fl.  (PlanID: 051920120001a), jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 18.10.2018 -30.11.2018 med mindre endringer.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.01.2019.

Se plandokumenter her

 

Publisert 07.12.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune inviterer til folkemøte for alle
innbyggere onsdag 12.12.2018 kl. 18.00 i Storsalen på
Sør-Fron kommunehus. Kommunen vil orientere om
arbeidet mot framtidas helse- og omsorgstjenester.
 

Publisert 29.11.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet vedtok 15.10.2018, i sak FSK 110/18, å legge «Demensplan 2030» ut på offentlig høring.

Plandokumentene finner du her (PDF, 386 kB)

Frist for å komme med merknader til planforslaget er forlenget til 07.01.2019

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 29.11.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Formannskapet vedtok 15.10.2018, i sak FSK 110/18, å legge «Helse – og omsorgsplan 2030» ut på offentlig høring.

Plandokumentet finner du her (PDF, 917 kB)

Frist for å komme med merknader til planforslaget er forlenget til 07.01.2019

Merknader til planforslaget sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

 

Publisert 26.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har i K- sak 74/18 vedtatt å legge ut til offentlig høring revidert ”Forskrift om gebyrregulativ for behandling av byggesaker, plansaker, andre tiltak og kontroll i Sør-Fron kommune” med tilhørende dokumenter.

Forskriften kan lese i KS-sak 74/18 her

og på servicekontoret.

Alle merknader skal være skriftlige, og skal sendes til:

postmottak@sor-fron.kommune.no

eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kommunen må ha mottatt merknader innen 16. oktober 2018.

 

Publisert 26.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune har i K- sak 73/18 vedtatt å legge ut til offentlig høring

revidert ”Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkellova for Sør-Fron kommune” med tilhørende dokumenter.

Forskriften kan du lese i KS-sak 073/18

Alle merknader skal være skriftlige, og skal sendes til:

postmottak@sor-fron.kommune.no

eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Kommunen må ha mottatt merknader innen 16. oktober 2018.

 

Publisert 20.09.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Kommunestyret har i møte 10.09.2018, sak 62/18 vedtatt detaljregulering av Valseter (BFT 9), PlanID: 051920170002, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 16.10.2018 på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 
Publisert 29.06.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Kommunestyret har i møte 26.06.2018, sak 47/18 vedtatt detaljregulering av Fagerhøy (BFR 31 og BFT 10), PlanID: 051920160013, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.07.2018.
 
Klager sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 

 

Publisert 28.06.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Kommunestyret har i møte 26.06.2018, sak 46/18 vedtatt detaljregulering av BKB 4 (PlanID: 051920160014), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle kager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.07.2018.
 
Klager sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no, eller til
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.
 

 

Publisert 15.03.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og ekstraordinære, spesielt for rådyr, men også andre viltarter. Rådmannen har 14. februar 2018 gjort vedtak om å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i Sør-Fron kommune.

 

I møte 12.03.2018  gjorde formannskapet vedtak om avgrensning av ekstraordinær båndtvang i Sør-Fron kommune:

Det presiseres iht. § 6, tredje ledd i hundeloven at avgrensning på forskrift av 12.02.2018 om ekstraordinær båndtvang for hund i Sør-Fron kommune gjelder bebygde og ubebygde områder, samt fremre fjellområder under 850 moh. fra Nord-Fron kommunes grense til Ringebu kommunes grense.

Her kan du lese forskriften i sin helhet (PDF, 84 kB)

Her kan du lese bakgrunnen for saken

Publisert 08.03.2018

Gjeldende plan i Sør-Fron kommune gjelder for perioden 2015-2017. Det er derfor behov for å rullere denne planen til kommende 4-årsperiode.

Publisert 06.03.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.02.2018, sak 005/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Sjøsjålia-Tapptjønn BFR33 (PlanID: 051920160003), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle kager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 23.mars.2018.
 
Klager sendes inn til Sør-Fron kommune, kommunevegn 1 2647 Sør-Fron, eller på e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no.
 
 
Publisert 23.02.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.02.2018, sak 004/18 vedtatt detaljreguleringsplan for Vedteigen – Sjøsjålia Nord BFR10 (PlanID: 051920160002), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på saken må sendes til Sør-Fron kommune innen 15.mars. 2018.

Klager sendes inn til Sør-Fron kommune, kommunevegen 1 2647 Sør-Fron, eller på
e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no

Plankart (A2) (PDF, 900 kB) 
Planbestemmelser (PDF, 175 kB)
Planbeskrivelse
ROS-analyse
K-sak 04/18

Publisert 06.02.2018
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Nord-Fron kommune v/ utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (møte 31.01.2018, sak 004/18) og Sør-Fron kommune v/ formannskapet (møte 22.01.2018, sak 007/18), har vedteke å leggje ut forslag til forskrift om ferdselsforbod mot sykling på landbruksveg i Frydalen, frå Fløtardammen i Sør-Fron til Per Gynt seterveg i Nord-Fron.

Publisert 08.12.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

TOTALENTREPRISE; Sikringstiltak mot steinsprang i Moaberga på Harpefoss   

Sør-Fron kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse etter ”Lov om offentlige anskaffelser” av 17.6.2016.

Arbeidet omfatter sikringstiltak mot steinsprang i den østligste delen av Moarusta.                 

Anbudsdokumentene kan lastes ned fra www.doffin.no eller her:

Anbudsfrist: 23. februar 2018

Publisert 11.10.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

 

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 26.09.2017 i K-sak 51/17 detaljreguleringsplan av BKB 1, Harpefoss (PlanID: 051920160011), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 01.11.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her (jp. 17/10091)

 

Publisert 06.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 043/17 endring av reguleringsplan for hytteområdet Gudshaugen jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 05.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 042/17 detaljreguleringsplan for Gålå Idrettsanlegg jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost: postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 03.07.2017
Sør-Fron_Logo_Slagord.png

Sør-Fron kommune vedtok den 21.06.2017 i K-sak 044/17 detaljreguleringsplan for Blåbærfjell jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 31.07.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Publisert 24.05.2017

Sør-Fron kommune vedtok den 22.05.2017 i F-sak 067/17 en mindre endring av detaljereguleringsplan for tettstedsgaten Harpefoss jf. Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Eventuelle klager på vedtaket må sendes til Sør-Fron kommune innen 13.06.2017

Klager sendes til Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på epost postmottak@sor-fron.kommune.no

Se dokumentene her

Publisert 23.03.2017

Sør-Fron formannskap godkjente planprogram for detaljregulering av BKB 4 i møte 20. mars 2017 i FSK-sak 36/17, med mindre endringer.

Se planprogram og FSK- sak 36/17 her

Publisert 05.01.2017

Sør-Fron kommunestyre har i møte 20.12.2016, sak 88/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Hundorp sentrum (PlanID: 051920160007), jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen er vedtatt slik den lå ute til høring/ offentlig ettersyn i perioden 09.09.2016 -25.10.2016 med mindre endringer. Med dette vedtaket er reguleringsplan for Sør-Fron sentrum fra 1986 (PlanID: 051919860001) opphevet i sin helhet.

Se dokumentene her

Publisert 14.12.2016

Sør-Fron formannskap gjorde slikt vedak i møte 05.12.2016, sak 155/16 detaljreguleringsplan for E6 Odenrud - Nord-Fron grense, endring støyskjermer:

FSK-155/16:
Vedtak: (7-0)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Sør-Fron formannskap endringen av reguleringsplan for E6 Odenrud – Nord-Fron grense, angående støyskjermingstiltak, slik endringen lå ute på høring, med unntak av parsellen fra og med Harpe Bru til og med Solhaug Bru. Dette til det er gjennomført godkjente støymålinger.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok i møte 01.11.2016, K-sak 78/16, endring av detaljreguleringsplan for Sofienberg, med mindre endringer.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Harpefoss i møte 01.11.2016, K-sak 79/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 07.11.2016

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for tettstedsgate Hundorp i møte 01.11.2016, K-sak 80/16, med mindre endringer.

Planen er den del av Statens vegvesen sitt arbeid med avlastet vegnett.

Se dokumentene her

Publisert 12.02.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16.

Kommuneplanens arealdel finner du her

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Fant du det du lette etter?