Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering. I tillegg også veiledning og rådgivning av ulik art og mot ulike målgrupper. Etablering av tverrfaglig samarbeid rundt de brukere hvor dette anses som nødvendig og hensiktsmessig.

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon fysioterapitjenesten
Besøksadresse:Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-FronLokaler i 1. etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstider:08.00-15.15
Fysioterapeuter:
Svanhild Nerli61 29 92 16
Therese Klaussen61 29 92 0990 96 05 03
Turnusfysioterapeut61 29 92 09
Frisklivssentralen90 96 05 03

 

 

Ulike tilbud

Barn og unge (0-19 år)

Individuell vurdering og behandling etter henvisning, etablering av tverrfaglig samarbeid ved behov. Habilitering - funksjonshemmede barn/unge behandles etter behov. Det kan etter avtale avsettes tid til forebyggende arbeid i et tverrfaglig samarbeid.

Bassenggruppe

5 måneders kontroll. Aktivitetsveiledning gis på forespørsel.

Voksne funksjonshemmede (18-67 år)

Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Utviklingshemmede med større fysiske funksjonshemminger vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale. Aktivitetsveiledning gis på forespørsel.

Eldre (67 år ->)

Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Oppfølging av hjemmeboende eldre og brukere med rehabiliteringspotensiale på korttidsavdelingen. I sykehjem legges hovedvekten på vurdering av enkeltpasienter og veiledning av personalet.

Fallforebyggende trening under Torsdagstreffen på Sørheim og eldretrim i omsorgsbolig.

Aktivitetsveiledning gis på forespørsel. Ytterligere informasjon om tjenesten kan fåes ved henvendelse til Fysioterapitjenesten tlf 61 29 92 09.

 

Hvem har rett på tjenesten?

Fysioterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, funksjonshemmede, brukere med rehabiliteringspotensial på korttidsavdeling og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer – uansett brukergruppe. Øvrige kan bli henvist til venteliste.

For fysioterapibehandling trengs rekvisisjon fra lege. Til forebyggende fysioterapi, vurdering og veiledning trengs ikke rekvisisjon.

For deltakelse i bassenggrupper må pasienten ha rekvisisjon. Henvendelser til fysioterapeut kan komme fra pasienten selv, lege, primærkontakt, barnehagestyrer, helsesøster, klassestyrer, hjemmesykepleie, foreldre m.fl.

 

Hva kan du kreve av tjenesten?

Å bli møtt med respekt og verdighet. Fysioterapeutenes yrkesutøvelse skal til enhver tid avspeile det som er faglig akseptert og forsvarlig. Taushetsplikten skal overholdes. Fysioterapeutene skal følge Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer.

 

Klagebehandling

Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med ledende kommunefysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkeslegen i Oppland (jfr. pasientrettighetsloven).

 

Hva koster tjenesten?

Trygden yter hel eller delvis støtte til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år. Voksne og barn over 12 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensa for frikort fra folketrygden, dersom ikke diagnosen gir rett til gratis behandling.

Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helsedepartementet (med hjemmel i folketrygdloven av 28.februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd). Fritak for betaling av egenandeler har de pasienter med diagnoser som er listet opp i nevnte forskrift.

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen

Fron fysioterapi/Jensbakken

Åpningstid: 08.00-17.00

Ansatte:

Keijo Korpela, tlf: 61 29 97 77

Ingrid Wadahl, tlf: 61 29 97 77

 

Institutt for manuellterapi, Florian Baschong

Åpningstid: Tirsdag 08.00-17.00. Onsdag: 09.00-18.00. Torsdag: 08.00-11.00

Ansatte:

Florian Baschong, manuellterapeut. Tlf. 46 76 04 67

Epost: florian@frontrening.no

 

Sist endret 29.01.2016 10:40
Fant du det du lette etter?