Flyktningehelseteam

 Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Sør – Fron kommune har flyktningehelseteam bestående av Nav, barne- og familieveileder, flyktningkonsulent, lege, helsesøster og psykolog.  Flyktningehelseteam er lokalisert og knyttet til tjenesteområdet Familie og mestring på helsestasjonen. 

Målet med tjenesten 

Hovedmålet er at nyankomne innflyttere, asylsøkere, flyktninger skal klare seg selv og bli godt integrert i lokalsamfunnet. Nyankomne innflyttere skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i lokalsamfunnet. Videre at nyinnflyttede skal komme i jobb, eller studier og klare seg uten kommunal støtte etter 3 -5 år.

Brukergruppen bør i stor grad benytte seg av ordinære helsetjenester. Ved særskilte behov for langvarige og koordinerte tjenester, vil bruker få tilbud om  koordinator  individuell plan.

Kontaktinformasjon

Flyktningekonsulent Siv Magnhild Myhrsveen, tlf. 61 29 92 88. E-post: Siv.Magnhild.Myhrsveen@sor-fron.kommune.no

Hva koster tjenesten?

Helsekartleggingen er gratis, og tjenesten som helhet det samme - med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

 

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter helse – og omsorgstjenesteloven påklage dette til kommunen.

I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klagen sendes kommuneoverlegen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til fylkesmannen i Oppland.

 

Lovhenvisninger

Ansvarlig Familie og mestring. Sist endret 07.12.2016 13:27
Fant du det du lette etter?