Forskrift om forebygging av koronasmitte i Sør-Fron

Sør-Fron_Logo_Slagord.png - Klikk for stort bilde For å begrense smittespredningen av koronavirus ytterligere, treffer kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, følgende vedtak som gjelder for alle i Sør-Fron kommune:

 

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Sør-Fron kommune, Innlandet

Ikrafttredelse     14.03.2020

Hjemmel             LOV-1994-08-05-55-§4-1

Kunngjort            14.03.2020   kl. 12:00

Korttittel             Forskrift om forebygging av koronasmitte, Sør-Fron.

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Sør-Fron kommune 14. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

For å begrense smittespredningen av coronavirus ytterligere, treffer kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, følgende vedtak som gjelder for alle i Sør-Fron kommune:

1.           Kollektivreiser

I tråd med statlige anbefalinger, oppfordres det til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet i forhold til å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til medreisende. Det innebærer blant annet at man skal holde avstand på minst en meter til alle medreisende, og at man så langt det lar seg gjøre skal legge reisen til utenfor rushtiden.

2.           Samlinger

Det skal ikke gjennomføres noen arrangement/forsamlinger i kommunen inntil videre.

Dersom arrangementer/forsamlinger skal gjennomføres må arrangør ha tillatelse fra kommunen for å kunne gjennomføre. Arrangør må gjennomføre en risikovurdering med tanke på fare for smittespredning i forbindelse med arrangementet.

Dersom kommunen gir tillatelse til gjennomføring av arrangement plikter arrangøren å sørge for følgende:

- Personer med luftveisinfeksjon skal ikke delta og skal bli avvist. Arrangør plikter å opplyse deltakere/publikum om dette.

- Personer i hjemmekarantene etter gjeldende regler skal ikke delta og skal bli avvist. Arrangør plikter å opplyse publikum om dette.

-Det skal være tilstrekkelige toaletter under arrangementet.

-Å sørge for at hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe og vann er lett tilgjengelig for deltagere.

De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen. Alle virksomheter skal gjøre en risikovurdering med tanke på fare for smittespredning, og selv innføre egne tiltak basert på en slik risikovurdering dersom dette er nødvendig. 

Alle ansamlinger av mennesker som ikke er strengt nødvendige skal unngås.

3.           Besøk til sårbare grupper

Besøk til personer på helseinstitusjoner og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det helt nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

4.           Karantene

Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve gjeldende karanteneregler slik det er gitt instruksjon om av kommuneoverlegen.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

Arbeidsgivere har ansvar for å ivareta egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i kommunen.

5.           Hygienetiltak

Alle som oppholder seg i Sør-Fron kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak. Personer bør holde minst en meter avstand til andre for å hindre smittespredning.

Alle virksomheter plikter å sørge for renhold og hygienetiltak som hindrer smittespredning.

6.           Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal unngås med mindre de er strengt nødvendige.

Personer som besøker vår kommune fra områder med lokale smitteutfordringer plikter å være særskilt aktsomme i sin adferd for å unngå smittespredning. Dette innebærer blant annet å unngå å besøke butikker og andre steder der flere personer samles med mindre dette er strengt nødvendig.   

Andre reiser bør begrenses i tråd med anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt og deres pårørende.

7.           Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor mange som til enhver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. I denne vurderingen må det tas hensyn til virksomhetens egenart, herunder om kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig. Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt. Det samme gjelder kurs, seminarer o.l.

8.           Ansvar

Sør-Fron kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

9.           Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Signatur Anders.jpg - Klikk for stort bilde

 

Anders Brabrand

Kommuneoverlege

Publisert av Bjørn Kjellson Sletten. Sist endret 14.03.2020 11.36
Fant du det du lette etter?