Ordningar for kultur-, idrett og frivilligheit

Her har vi samla viktig informasjon for lag, foreiningar og arrangørar i samband med koronasituasjonen:

Fredag 24. september

Kl. 12:35 Opphever dei nasjonale koronatiltaka

Regjeringa varsla på ei pressekonferanse fredag 24. september at dei nasjonale koronaretningslinene blir oppheva laurdag 25. september kl 16:00. 

Sjå eigen sak her

Kva for tiltak finst og kor kan du henvende deg?

Regjeringa har laga ei samleside med spørsmål, svar og oversikt over ordningar for kultur-, idrett og frivilligheit. 

Gå til regjeringen.no og klikk deg vidare til ordningane som kan gjelde ditt lag/organisasjon.

Det finst og ei samleside for nasjonale tiltak.

Kulturnett Oppland har samla ei rekkje lenkar og informasjon for kultur- og næringsaktørar på sine heimesider.

 

Retningsliner for arrangement

Sidan 12. mars har det vore fleire ulike bestemmelsar om festivalar og arrangement, etc. 

Regjeringa har ei samleside med retningliner for kultursektoren.

Hos Helsedirektoratet kan du lese detaljar omkring retningsliner for arrangement.

Norges idrettsforbund har saman med Helsedirektoratet utarbeidd fellesidrettslege anbefalingar til utøving av idrettsaktivitet. 

Les kva reglar som gjeld her.

 

Søk kompensasjon for for korona-avlyste, stengde og utsette arrangement

Arrangørar  i frivillig- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller  pålegg frå styresmaktene i samband med  koronaviruset  kan  få  kompensasjon. 

Det er to ordningar, som blir blir forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet og av Kulturrådet.

Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Les meir om ordninga hos Lotteritilsynet og søk her.

Les meir om ordninga hos Kulturrådet og søk her.

 

Smittevern for musikkøvingar

Nå er det igjen mogleg og samlast til musikkøvingar i korps, kor og band! Det er nå utarbeidd en rettleiar i samarbeid med representantar frå kor, korps, band og orkester. Rettleiaren er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig frå samme dato.

Les meir om rettleiaren her.

Registrering av økonomiske konsekvensar

Tidlegare i 2020 var det slik at ikkje alle kunne søkje kompensasjon - blant anna for tapte dugnadsinntekter knytt til arrangement, som for mange av våre lag og organisasjonar utgjer ein svært stor andel av den årlege inntekta.

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvensar av koronaviruset.

Les meir og gå til registreringskjema her.

 

Viktige lenkar

Kulturdepartementet

Idrettsforbundet

Kulturrådet

Lotteri- og stiftelsestilsynet