Søknad om kulturtilskot og andre tilskotsordningar innan kultur

 

Kulturtilskot

Sør-Fron kommune støttar lag, organisasjonar og andre kulturtiltak. Frist for å søkje om kulturtilskot er 15. mars. Søknad kan sendast til Sør-Fron kommune, kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron, eller på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no

 

 Søknadskjema og retningsliner kulturtilskot

 

Spelemidlar til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknad om spelemidlar skal sendast om kommunen som  prioriterer alle søknadane frå vår kommune. Blir det søkt om kommunalt tilskot i tillegg til spelemidlar, må kommunen sjølvsagt behandle denne. Kommunen ved kulturleiar (tlf. 61 29 91 54) vil også kunne bistå ved utfylling av søknaden. Kommunen har også ansvar for å sjå til at alle formelle krav blir oppfylt og at alle nødvendige vedlegg ligg ved. 

Frå og med 1. oktober kan det bli søkt om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Vi gjer merksam på at skjemaet opnar seinare enn tidlegare år, grunna overgang til nytt elektronisk søknads- og fagsystem for ordninga.

Grunna innføringa av det nye fagsystemet har Sør-Fron kommune i år sett søknadsfristen til 1. november. For å kunne motta spelemidlar må anlegget det blir søkt om tilskot til ligge inne i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig at kommunen får informasjon om utbyggingsplanar så tidleg som råd.

Det kan søkjast om tilskot frå spelemidlane til

  • bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • nærmiljøanlegg
  • løyper og hytter i fjellet

Det skal brukast elektroniske søknadskjema. Ved å gå inn på nettsida www.idrettsanlegg.no finn du søknadskjema (blir tilgjengeleg 1. oktober). Her finn du også nærare retningsliner for spelemiddelordninga. Søknadsfrist til Sør-Fron kommune er 1. november 2017.

 

  Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema

Sist endret 22.09.2017 11:31
Fant du det du lette etter?