Motorferdsel i utmark i Ringebu og Sør-Fron kommuner

Motorferdselloven har som formål å begrense kjøring i utmark til kun å omfatte strengt nødvendig kjøring. Både Ringebu og Sør-Fron har etablert en streng praksis for dispensasjoner. 

Saksbehandling 

De fleste søknader om motorferdsel i utmark skal opp til politisk behandling og det kan av den grunn ta noe tid før søknaden er ferdigbehandlet. En må derfor søke i god tid før kjøringen skal foregå. Det er innført leiekjøring med snøskuter og de fleste blir henvist til å benytte seg av disse selv om søker har egen snøskuter.

Til søknadsskjema

 

Forutsetninger

Når en dispensasjon til nyttekjøring gis, er det allikevel en del aktsomhetsregler som må overholdes. De viktigste er opplistet her:

  • Bruken av motorkjøretøyer må foregå på en måte som i størst mulig grad begrenser støy og annen forurensning
  • Trasé må velges ut fra hensynet til at terreng- og vegetasjonsskader skal unngås. Eksisterende kjørespor skal alltid følges dersom det er etablet et slikt spor
  • Kjøringen må ikke finne sted i umiddelbar nærhet av sårbare viltbiotoper (spillplasser, hekkeplasser m.m). All motorisert forfølging av vilt er strengt forbudt
  • Kjøringen skal foregå aktsomt, slik at det allmenne friluftslivet ikke blir unødig forstyrret. I mye brukte friluftsområder må kjøring begrenses til kun å foregå på dagtid. Kjøring i helger, og andre utfartsdager, skal i størst mulig grad begrenses i slike områder
  • Søker har selv ansvaret for å innhente samtykke fra de grunneierne som berøres av kjøringen. All motorferdsel av større omfang på statsgrunn blir sendt berørt fjellstyre til uttalelse
  • Dersom det skal kjøres innenfor verneområder vernet etter naturmangfoldloven må det i tillegg søkes forvaltningsmyndigheten i verneområdet

Inndragelse av dispensasjon og kontroll

Kommunen kan med øyeblikkelig virkning inndra enhver dispensasjon dersom det viser seg at kjøringen ikke foregår i samsvar med det omsøkte formålet for kjøringen eller disse generelle aktsomhetsreglene.

Lensmannen i kommunen får samtidig kopi av alle innvilgede kjøretillatelser. Kopien av kjøretillatelsen skal medbringes på kjøretøyet og vises til politiet/oppsynet ved kontroll.