Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

Kulturbygda - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 – offentlig høring og ettersyn


Frist for innspill og merknader til samfunnsdelen er 15.10.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til samfunnsdelen

Samtidig setter vi nå en siste frist til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Siste frist for arealinnspill er 01.11.2021

Her kan du følge med på innspill som kommer til arealdelen

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Fron kommune 2021-2035 ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Kommunestyret 17. juni 2021.

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen består av langsiktige mål og strategier for utvikling av Sør-Fronssamfunnet fram mot 2035. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Innsyn til planforslaget

Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035
Protokoll K-sak 57/21, 17.06.2021

Vedlegg:
Oppsummering av de administrative arbeidsgruppenes arbeid
Oppsummering av kommunestyremedlemmenes svar fra temadagen 25.03.2021
Personas - kommunestyrets temadag

 

Kulturbygda i Gudbrandsdalen

«Sør-Fron kommune skal ha Kunnskap om å Utvikle et Levende og trygt lokalsamfunn for å skape Trivsel og stolthet for barn og Unge med KULTURBYGDAS (framtidige) Ressurser"

Kommunen vil framover jobbe ut i fra visjonen «Kulturbygda i Gudbrandsdalen», Visjonen omfavner verdiene som bolyst, frivillighet, trygghet og stolthet, til næringsliv, tilflytting og fremtidstro. Vi er avhengig av god kultur for å lykkes og utvikles, for Sør-Fron er kulturbygda med skaperkraft og hjerterom!

Samfunnsdelen legger premissene for kommunens utvikling av samfunnet og tjenester. Innenfor seks politiske satsingsområder er det formulert hovedmål for hvordan vi vil ha det og delmål samt strategier for hvordan det skal jobbes for å utvikle kommunen slik vi ønsker. Hovedmålene er:

  • Kulturbygda skal være et miljø-økonomisk samfunn
  • Kulturbygda skal samarbeide for å finne gode løsninger på framtidens utfordringer
  • Kulturbygda skal være inkluderende og mangfoldig
  • Kulturbygda jobber helsefremmende
  • Kulturbygda skaper hjemstedsstolthet
  • Kulturbygda er god på digitalisering


Medvirkningsarrangementer i høringsperioden

I under og etter høringen vil det bli utført følgende medvirkningsmetoder:

  • innbyggerundersøkelse til innbyggere og deltidsinnbyggere i kommunen.
  • Gjestebud.
  • Regionalt planforum med statlige og regionale myndigheter

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no 
eller post: Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

  

Andre relevante dokumenter:

Planprogram for kommuneplan 2020.2035 og kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)
Kommunal planstrategi 2020-2035 med FN's bærekraftmål

Bakgrunn:
I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen sine juridisk bindende dokument er plankart og bestemmelser.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og skal rulleres hvert fjerde år. Den skal ivaretabåde kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Gjeldende Kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025:

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2025 kan du lese her. 
Den dannet grunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyre 9. februar 2016.
Dokumenter til kommuneplanens arealdel 2014-2025 kan du finne her.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.