Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035

"Den grøne kulturbygda"  - er ny visjon for Sør-Fron kommune.

Samfunnsdelen for 2022-2035 ble vedtatt av kommunestyret 08.09.2022

Første del av kommuneplanrevisjonen er dermed landet, med ny samfunnsdel. Denne skal legge føringer for alt kommunalt arbeid i årene som kommer.

Se kortversjon av samfunnsdelen (PDF, 14 MB)

Hele samfunnsdelen kan du lese her (PDF, 2 MB)


Kommuneplanens arealdel er under arbeid og det legges opp til å ha et planforslag klart i løpet av 2023.

Formannskapet i Sør-Fron kommune har i møte 23.02.2023, F-sak 016/23, vedtatt å legge «Fritidsboligstrategi 2023 for Sør-Fron kommune» ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker.

Forslaget til strategien er utarbeidet i forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel. Formålet med fritidsboligstrategien er å styre utviklingen av hvor utbygging av fritidsboliger skal foregå i denne kommuneplanperioden.

Fritidsboligstrategien ivaretar mål og strategier som er satt i kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035, nasjonale føringer og bærekraftsmål.

Dokumentet kan du lese her (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader skal være skriftlig og sendes til: Sør-Fron kommune, kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller via e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no

Frist for å komme med merknader er 21.april 2023.

Kommunen har fått utarbeidet en mulighetsstudie som viser potensialet for fortetting i og rundt boligfeltet i Gryttingshaugen, samt i forlengelsen av Stuguvoll og Trudvang.

Hele mulighetsstudien kan leses her (PDF, 25 MB)

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er nå i full gang. Det er opprettet et politisk arealplanutvalg som har faste oppsatte møter i den politiske møteplanen.

Se protokollene og kommende møter her

Parallelt med kommuneplanarbeidet er det også startet opp arbeid med kommuedelplan for boligutvikling. Les mer om planen her.

Planens hovedmålsetting er å skape en helhetlig og langsiktig plan for boligutvikling i hele kommunen. Planen er et viktig ledd i å oppfylle kommunens mål om trygge og gode oppvekstsvilkår, helse og omsorgstilbud, og ikke minst gjøre kommunen til en mer attraktiv bo- og oppholdskommune.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Fron kommune 2021-2035 ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Kommunestyret 17. juni 2021.

Sør-Fron kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen består av langsiktige mål og strategier for utvikling av Sør-Fronssamfunnet fram mot 2035. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Innsyn til planforslaget

Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035
Protokoll K-sak 57/21, 17.06.2021

Her kan du lese planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. Planprogrammet er fastsatt i kommunestyret 17.12.2020, K-sak 87/20
Planprogram for kommuneplan 2020.2035 og kommunedelplan for klima og energi (PDF, 3 MB)
 

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, les mer om dokumentet her