Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

Forside planprogram.JPG - Klikk for stort bilde

Varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi
Sør-Fron kommune melder oppstart av prosessen med revisjon av kommuneplan for perioden 2020-2035 og kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020, K-sak 36/20, å melde oppstart av planarbeidet jf. Plan- og bygningsloven § 11-12, samt å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1 og 11-13.

Les planprogrammet her

Høring og offentlig ettersyn av planprogram
Planprogrammet tar for seg rammer for arbeidet med kommuneplan og kommunedelplan. Tema for kommune(del)planprosessen er blant annet befolkningsutvikling, "det grønne skiftet", samfunnssikkerhet og beredskap, utbyggingsmønster og strukturer, organisasjonsutvikling og omstilling.

Kommunen ønsker tilbakemelding på følgende:
Hva er de viktigste tema og spørsmål som det bør arbeides med i planprosessene?

Vi ber om at det så langt som mulig skilles mellom

  • merknader til innhold og prosess i planprogrammet
  • innspill til kommuneplanens samfunnsdel
  • innspill om arealbruk til arealdelen
  • innspill til kommunedelplan for klima og energi

Merknader og innspill sendes på e-post til postmottak@sor-fron.kommune.no  eller brev til Sør-Fron kommune, Kommunevegen1, 2647 Sør-Fron - innen 08.09.2020

 

Bakgrunn:
I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen sine juridisk bindende dokument er plankart og bestemmelser.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og skal rulleres hvert fjerde år. Den skal ivaretabåde kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

 

Gjeldende Kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025:

Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyre 9. februar 2016.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025

Ny samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. Den dannet grunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

Publisert av Grete Hølmen. Sist endret 25.08.2020 11.07
Fant du det du lette etter?