Kommuneplan for Sør-Fron kommune - revisjon

Klikk for stort bilde

Utvidet frist for innspill til samfunnsdel og arealdel til 1. desember 2020!

Gjennom revisjonsarbeidet skal vi legge løypa for hvordan Sør-Fron, som samfunn og organisasjon, skal utvikle seg i årene som kommer. Før sommeren varslet vi oppstart av planarbeidet og planprogram har vært ute på høring. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, samt planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

Vi ønsker at innspill fra dere kan hjelpe oss med å svare på hvordan lokalsamfunnet skal li en bedre plass å bo og leve for alle, hva som skal til for å få til vekst og utvikling, hvordan tjenestetilbudet i kommunen kan bli bedre og hvordan kommunen bør utvikle seg.

Det er ingen innspill som er for store eller for små!

Innspill sendes til postmottak@sor-fron.kommune.no
eller i post til
Sør-Fron kommune,
Kommunevegen 1,
2647 Sør-Fron

For at kommunen skal kunne gi en god nok vurdering av innspill til arealdelen, har vi satt krav til følgende dokumentasjon fra forslagstiller:

  • Kart med avgrensning av området og gårds- og bruksnummer
  • Størrelse på areal
  • Hva som ønskes bygd og størrelse på utbygging
  • Hva brukes arealet til i dag
  • Potensielle konflikter i området
  • Begrunnelse på hvorfor de mener at området er egnet for utbygging.

 

Les planprogrammet her

 

Bakgrunn:
I følge plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen sine juridisk bindende dokument er plankart og bestemmelser.

Kommuneplanen utarbeides for en periode på 10-12 år og skal rulleres hvert fjerde år. Den skal ivaretabåde kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

 

Gjeldende Kommuneplan for Sør-Fron 2014-2025:

Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyre 9. februar 2016.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025

Ny samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. Den dannet grunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens arealdel.