Fradeling

Fradeling av eiendom kan være aktuelt om du ønsker å dele fra en eller flere nye tomter (grunneiendommer), opprette ny festegrunn*, eller dele fra et areal som skal overføres som tilleggstomt** til naboeiendommen.

Alle slike tiltak må nabovarsles, søkes om, og godkjennes etter gjeldende lovverk.

Dersom ønsket fradeling er i strid med gjeldende planverk kan saken bli behandlet som en dispensasjonssak. Vi ber deg ta kontakt med kommunen for veiledning.

Dersom ønsket fradeling er i samsvar med gjeldende planverk må du benytte deg av følgende skjema:

Skjema for fradeling

Du må fylle inn informasjon om eiendommen, og hva som ønskes gjort.

Ved avkrysning for sakstype A, fungerer skjemaet som søknad etter plan og bygningslov, og arbeid med oppmåling og fradeling igangsettes automatisk etter at tillatelse til tiltaket er gitt.

I kommentarfeltet gis en kort beskrivelse av ønsket tiltak. Legg ved et kartutsnitt med påtegninger av ønsket tiltak, i riktig målestokk.

Nabovarsling

Skjema for nabovarsling

Følgende skjema må fylles ut for tilstrekkelig nabovarsling:

Blankett 5154 fylles ut og sendes til den enkelte nabo / part.

Blankett 5155 og 5156 fylles ut og sendes kommunen sammen med søknadsskjema / rekvisisjon. På blankett 5156 må enten personlig signatur fra den enkelte nabo / part påføres, eller kvittering for rekommandert postsending vedlegges.

Eventuelt kan nabovarsling pr e-post godtas, dersom det ligger med kvittering (svar) fra hver enkelt e-post mottaker.

Om du ønsker å søke om å få godkjent tiltaket uten at oppmåling og fradeling iverksettes, krysser du av for sakstype B. Det er da viktig å merke seg at en ny rekvisisjon på samme skjema må sendes inn, med sakstype A innen tre år fra tillatelse er gitt, for å iverksette oppmåling og fradeling. Dersom fristen på tre år oversittes, er ikke tillatelsen lengre gyldig, og tiltaket må søkes om på nytt. Dette kan være aktuelt f. eks ved fradeling av større felt, der man ikke ønsker å få kostnad for fradeling av alle tomter før man har kjøpere til tomtene. Oppmåling og fradeling av enkelttomter kan rekvireres fortløpende uten ny behandling etter plan og bygningslov.

* Ved opprettelse av festegrunn anbefales at ny grunneiendom opprettes, som deretter festes bort i sin helhet. Ta kontakt ved spørsmål.

**Ved fradeling av tilleggsareal vil grunnbokshjemmelen bli stående på samme hjemmelshaver som eiendommen det har blitt delt fra. Kommunen har ingen mulighet til å påføre andre eiere. Dette må gjøres ved skjøte. Unntaket er der saken har blitt løst med arealoverføring. Da er hjemmelsovergangen allerede gjort ved tinglysing av arealoverføring.