Nymerking av grenser

Om et grensemerke har blitt revet opp, kan det være ønskelig å få satt et nytt på plass. Dersom Det tidligere har vært holdt en oppmålingsforretning eller tilsvarende, der grensen har blitt koordinatbestemt, kan følgende skjema benyttes for å rekvirere oppmåling der nytt grensemerke settes ut:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Her trengs ingen nabovarsling, men legg ved et kartutsnitt som viser det / de grensepunkt(er) som ønskes gjenutsatt.