Sykehjemsplass

Institusjonsbasert omsorg er et tilbud til personer med omfattende behov for heldøgns pleie- og omsorg på grunn av sykdom og –eller funksjonshemming, og der behovet for hjelp ikke kan ivaretas i hjemmet.

Sørheim Omsorgssenter gir sykepleiefaglig tjenester, medisinsk behandling av korttidsbeboere og langtidsbeboere. Det er et tilrettelagt tilbud for personer med demens og det gis et pleie og omsorgstilbud for de alvorlig syke med sammensatte pleiebehov og ved livets slutt.

 

Kvalitetsmål              

Overordnet mål er trygghet, menneskeverd og omsorg. Sikre nødvendig helsehjelp og ha god faglig kvalitet på omsorgen til den enkelte. Vi ønsker å bidra til en trygg og meningsfylt tilværelse for våre beboere og ivareta den enkeltes integritet og medbestemmelse.

 

Hvem kan søke?

Vedtak om plass i sykehjem hjemles i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6a,jfr §3-1. Tjenesten kan søkes av alle som har behov for nødvendig helsehjelp eller som er avhengig av heldøgns omsorgstjenester. Tjenesten tildeles etter en samlet vurdering av den enkeltes helse- og hjemmesituasjon.

 

Krav til søker

Relevante opplysninger som legeerklæring o.a. legges ved søknaden. Tjenesten vil foreta et hjemmebesøk med funksjonsvurdering dersom det ikke er gjort før. 

 

Hvordan søker du?

 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

 

Søknaden skal du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende og senest innen 4 uker .Søknader fremlegges for behandling i et inntaksteam så snart alle opplysninger er innhentet og saken ferdig forberedt.

 

Klagebehandling

Klagefristen er 4 uker. Tildelingskontoret vurderer saken på nytt. Dersom søker ikke får medhold, blir saken oversendt til Helsetilsynet i Oppland for klagebehandling.

Klagen skal sendes til:

Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret

Kommunevegen 1

2647 Sør-Fron

 

 

Kontaktinformasjon avdelingene på Sørheim

Kontaktinformasjon avdelingene Sørheim
Navn Funksjon Telefon
Tildelingskontoret, kl 9- 14, mandag til fredag Ved spørsmål rundt søknad eller tjeneste 468 30 457
Aud Synnøve Træet Tjenesteleder institusjon 926 22 282
Demensavdelingen B 913 49 168
Avdeling E 480 28 417
Helen Svelle Avdelingsleder demensavdelingen 994 68 511
Langtidsavdeling B 480 25 098
Langtidsavdeling C 480 27 557
Kathrine Tøfte Avdelingsleder sykeavdelingen 414 68 340
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) 61 29 92 07
Randi Espe Åberg Tjenesteleder hjemmetjenesten 415 42 599
Korttidssavdelingen 475 15 687
Monika Gryttingslien Avdelingsleder korttids- og rehabiliteringsavdeling 991 67 836

 

 

Prinsipper for tjenestetildeling                

Helhetlig kriterier for tildeling av helse – og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 2 MB)

Kart