Risiko og sårbarhetsanalyser

I følge lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 skal kommunen kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (forkortet ROS-analyse).

ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven fra 2008..

Sør-Fron kommunes nyeste helhetlige ROS-analyse ble gjort våren 2018.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Sør-Fron kommune (H-ROS 2018)