Tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-ordning)

Transporttjenesten for forflytningshemmede er et tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming av fysiske eller psykiske årsaker ikke uten vesentlige vansker vil kunne benytte seg av det kollektive rutetilbudet på hjemstedet.

Ordningen er for personer som benytter rullestol eller har store vansker med å gå eller forflytte seg over en viss lengde, og skal nyttes til frie reiser som for eksempel fritidsturer, handling og besøk. Den forflytningshemmede skal ha mulighet til å fungere mest mulig selvhjulpen, og ivareta sosial deltakelse

Hvordan søker du?

Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Fra da av skal innbyggere søke direkte til fylkeskommunen (ikke kommunen). Det er Innlandet Fylkeskommune som behandler søknaden, og søker skal derfor sende søknaden direkte dit.

For å søke om transport for forflytningshemmede, må eget skjema benyttes 

Send søknaden til Innlandet Fylkeskommune, seksjon kollektivtransport, kundesenteret, v/ TT - nemnda, Gruvvegen 78, 2580 Folldal

Ved ønske om papirsøknad ta kontakt med tildelingskontoret på tlf: 61 29 90 22  og be om søknadsskjema. 

Sammen med søknaden skal det være med legeerklæring som bekrefter hvor vanskelig det er å benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Behandling av søknad

Det er Innlandet Fylkekommune som behandler søknaden, og søker skal derfor sende søknaden direkte dit.

I løpet av tre uke etter at du har søkt om transport for forflytningshemmede vil du få brev om at din søknad er mottatt, der det er skrevet hvem somer saksbehndler, og hvor lang behandlingstid søknaden vil ha.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron