Grensejustering, arealoverføring eller makeskifte

Dersom grensen mellom to naboeiendommer ønskes flyttet for å bedre samsvare med bruk / terreng etc. finnes det flere muligheter.

Dersom det er snakk om mindre arealer (netto arealforandring kan ikke overstige 5% for noen av de involverte eiendommers areal, men maksimalt 500m² og ingen av de involverte eiendommer kan avgi areal som overstiger 20% av eiendommens areal før justering) kan dette gjøres ved grensejustering.

Det trengs ingen søknad etter plan og bygningslov for en slik grensejustering, men grenser etter justering kan ikke stride mot vedtatte arealplaner i området.

Kart som viser ønskede justeringer må legges ved rekvisisjonen.

Det er viktig å merke seg at arealforandringer for grensejustering er kumulative. Det går derfor ikke an å justere 5 % en gang, for så å justere mere ved en senere anledning.

For slike mindre justeringer benyttes følgende skjema:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Er det snakk om større arealer, eller at de kumulative verdier som nevnt over er nådd eller ikke ønskes benyttet, må det rekvireres fradeling eller arealoverføring. For arealoverføring benyttes følgende skjema:

Skjema for arealoverføring

Dette må nabovarsles som beskrevet under fradeling. I tillegg må skjemaene erklæring om arealoverføring og egenerklæring om konsesjonsfrihet, SLF-360 ligge ved rekvisisjonen.

Skjema for erklæring om arealoverføring

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet (SLF-360)

Legg også ved et kartutsnitt som viser ønsket endring.