Prosjekt Sør-Fron skule

Sør-Fron kommune skal bygge ny skule for alle elevar i grunnskulen. Den nye 1-10-skulen blir bygd på Harpefoss, der Sør-Fron ungdomsskule, Sør-Fron kulturhus og Fron badeland ligg i dag. 

Vedtak om ny skulestruktur i Sør-Fron, vart gjort i kommunestyret 23. juni 2022. 

Prosjektet er starta opp, og prosjektleiar er Per Ivar Dahlum. Den nye skulen skal etter planen stå ferdig i 2026.

Har du innspel til skuleprosjektet? Da vil vi gjerne høre frå deg! Trykk knappen under for å komme til skjemaet der du kan legge inn dine tankar og idear om skuleprosjektet. 

Kom med innspel!

 

Fakta om skuleprosjektet

Om prosjektet

Den nye skulen skal bygges på Glasmestermoen på Harpefoss. Området består i dag av Sør-Fron ungdomsskule, Fron badeland og Sør-Fron kulturhus i tillegg til to andre bygningar: Glasmestermoen (den gamle skulebygningen) og næringslokalet Fronstad. Desse to sistnemnte bygga har politikarane i Sør-Fron vedtatt å rive.  

Vidare prosjektering vil synlegjera nødvendig arealbehov. Det skal etablerast klare skilje og overgang mellom barneskule og ungdomsskule. Skulen sitt uteområde gir rom for og legg til rette for variert fysisk aktivitet.

Skulen skal dimensjonerast for 320 elevar, og er planlagt å vera ferdig i 2026. 

Kva planlegg vi å bygge?

Skulen skal dimensjonerast for 320 elevar, og er planlagt å vera ferdig i 2026. 

Skulen skal byggast i området som nåverande Sør-Fron ungdomsskole nå ligg og knytast saman med eksisterande kulturhus/hall til bruk for kroppsøvingsundervisning og Fron Badeland til bruk for svømmeundervisning. Skulen skal i framtida bli nytta til aktivitetar og arrangement utanfor skuletida. 

Utvikling av skulen skal gjennomførast med brei involvering av elevar, tilsette, foreldre, lag/foreiningar, og innbyggarar generelt.

Prosjektet skal dekke alle krav til skuledrift, bygg, utomhusområde, 3. partar med naboforhold og trafikktryggleik. Det er søkelys på energibruk, miljø/bærekraft og mogleikar for ombruk/gjenbruk av eksisterande ungdomsskulelokalar. 

Mål for prosjektet

Intensjonen er å tilpasse skulestrukturen i kommunen til framtidig grunnutdanningsbehov ut frå elevtal, læring, trivsel og kommunen sine økonomiske rammer. Sør-Fron kommune skal ha ein skulestruktur som er bærekraftig og framtidsretta både når det gjeld drift og innhald.

Prosjektet skal bidra til kommunen sine planer om samfunnsutvikling. 

Kvifor planlegg vi å bygge?
Kor skal skulen ligge?

Den nye skulen skal bygges på Glasmestermoen på Harpefoss. Området består i dag av Sør-Fron ungdomsskule, Fron badeland og Sør-Fron kulturhus i tillegg til to andre bygningar: Glasmestermoen (den gamle skulebygingen) og næringslokalet Fronstad. Desse to sistnemnte bygga har politikarane i Sør-Fron vedtatt å rive.  

Vidare prosjektering vil synlegjera nødvendig arealbehov. Det skal etablerast klare skilje og overgang mellom barneskule og ungdomsskule. Skulen sitt uteområde gir rom for og legg til rette for variert fysisk aktivitet.

Skulen skal dimensjonerast for 320 elevar, og er planlagt å vera ferdig i 2026. 

Kva skjer når?
 • 20.02.2022: Sør-Fron kommunestyre fatta vedtak om å starte opp og gjennomføre eit arbeid som skulle resultere i forslag til ein heilskapleg plan for ny skulestruktur i kommunen.
 • WSP/RIK arkitekter leverte i 2021 på oppdrag for Sør-Fron kommune ein rapport som belyser fordelar, ulemper og konsekvensar ved seks ulike alternativ for framtidig organisering av grunnskuletilbudet i Sør-Fron kommune.
 • Kommunestyret vedtok å gå vidare med tre ulike forslag til lokalisering, og dette vart sendt ut på høyring. 
 • 23.06.2023: Vedtak om ny skulestruktur i Sør-Fron, vart gjort i kommunestyret 23. juni 2022. Vedtaket inneber 1-10-skule på Harpefoss. 
 • 01.02.2023: Prosjektleiar tilsett. 
 • 05.05.2023: Sør-Fron Kommune signerte første kontrakt i forbindelse med utvikling og bygging av ny skole på Harpefoss.
 • 12.05.2023: Varsel om oppstart - endring av detaljregulering for Harpefoss. 
 • 26.06.2023: Konkurranse om samspillsentreprenør (utviklingsteam) er lagt ut offentlig og kunngjøring kan leses her: Doffin. Hele konkurransegrunnlaget finnes her: Sør-Fron skule - Kvalifikasjonsfase -Anskaffelse av samspillsentreprenør (mercell.com) 
 • 20.11.2023: Kontrakt signert med entreprenøren Hent AS. Les meir her!
 • 2026: Skulen skal stå ferdig.
Kven er ansvarleg for prosjektet?

Sør-Fron kommune er byggherre, og ansvarleg for å prosjektere ny skule på Harpefoss.
Prosjektleiar er Per Ivar Dahlum. 

Involverte i prosjektet:

 • Marstrand AS
Kontakt oss!

Prosjektleiar Per Ivar Dahlum

Telefon: 95422337

E-post: per.ivar.dahlum@sor-fron.kommune.no

 

 

 

Spørsmål og svar om nyskolen

Generelt om spørsmål og svar:
 • Vi anbefaler alle til å lese bakgrunnsdokumentene som var grunnlaget for vedtaket til kommunestyret 23.06.2022. Der får man svar på de økonomiske, og andre forhold skissert i de opprinnelige alternativene. Nå er vedtaket gjort, og administrasjonen har i oppdrag å gjøre det kommunestyret har vedtatt.
Hva er det som gjør at Midtbyga skole ikke har god nok bygningsmasse lenger for skole, men er god nok til å kunne brukes som barnehage?

Midtbygda skole trenger en kraftig oppdatering for å kunne dekke dagens krav til undervisningsbygg.  Det gjelder både for bruk til skole og barnehage. Valget som kommunestyret har gjort baserer seg på en helhetlig struktur for oppvekst, skole og barnehage.

Kan idrettslag/foreninger benyttes til lønnet, forefallende arbeid for å få ned totalprisen?

Dette er et godt forslag, utfordringen er sikkerhet/ansvar på byggeplass i byggeperioden, men lag og foreninger kan bidra mye i forbindelse med f. eks. rydding, montering/demontering av møbler i flytteprosesser. Dette arbeidet kan også gi gode penger i kassa til lag/foreninger og gi innsparing for prosjektet

Hvordan blir det med SFO på Midtbygda?

Det blir SFO på Midtbygda.

Tenker dere at det å slå sammen til 1-10 vil løse utfordringen med veldig få elever på ungdomstrinnet om noen år?

SSB sine antagelser sier ca. 25 per klasse i årene framover. Våre siste tall på fødsler antyder klassestørrelser mellom 22 og 30 elever per trinn. Tilbud av valgfag og språkfag kommer an på tilfang av kompetanse, og det blir antagelig lettere når kollegiet blir større i en 1-10 skole. Det er ikke noe i veien for at en mellomtrinnslærer kan ta et valgfag, eller at en lærer på småskoletrinnet har fransk eller tysk på ungdomstrinnet.

Hvor mange barneskuleelever blir det totalt?

211 stk og svakt nedadgående.

Jobbes det med flere alternative skoleløsninger parallelt, slik at man ikke taper tid dersom kommunestyret sier nei til oppdatert budsjett? Det er lite trolig at et estimat fra 2022 fremdeles holder.

Administrasjonen jobber kun med det godkjente vedtaket fra kommunestyret

-Viktig med godt uteområde for fysisk aktivitet og god folkehelse. Blant annet flere ballbinger. -Hvordan forbereder dere barneskole-elevene? -Blir barneskole-elevene fra Harpefoss og Midtbygda slått sammen i klasser eller adskilte i byggeperioden?

Barneskoleelevene blir mye involvert i planleggings/samspillsfasen. Det blir lagt opp til involveringsmøter og prosesser på skolene slik at alle elevene er med på utforming av ny skole, både inne og ute. Når Harpefoss- og Midtbygdaelevene blir lokalisert sammen er det i praksis en skole, der lærere og ledelse finner de beste løsningene for alle. Dette innebærer at trinnene skal finne sammen, og forbereder seg på at vi blir en skole i framtida

Hva med valgfag/språkfag når det blir så få elever på ungdomsskolen? Hva med valgmulighetene når det ikke er elever til å starte opp klasser?

SSB sine antagelser sier ca. 25 per klasse i årene framover. Våre siste tall på fødsler antyder klassestørrelser mellom 22 og 30 elever per trinn. Tilbud av valgfag og språkfag kommer an på tilfang av kompetanse, og det blir antagelig lettere når kollegiet blir større i en 1-10 skole. Det er ikke noe i veien for at en mellomtrinnslærer kan ta et valgfag, eller at en lærer på småskoletrinnet har fransk eller tysk på ungdomstrinnet.

Tenker dere å slå sammen alle klassene til store klasser ? Hva vil da dette si for de sårbare elevene som ikke "takler " å ha for mange å forholde seg til ?

I planene så langt vi ser nå, vil 1. og 3. klasse kunne anses som samme klasse. De andre trinnene vil det være to klasser per parallell.

Vil kulturhuset/hallen kunne brukes til aktiviteter i byggeperioden?

Ja, tilnærmet normal drift.

Det høres flott ut at alle skal involveres. Det blir en omfattende prosess. Hvordan skal dette organiseres?

Dette vil bli organisert gjennom interessegrupper, lag og foreninger gjennom egen prosjektside. Det vil bli utarbeidet en egen plan for denne prosessen tidlig i sampillsfasen.

I kostnadskalkylen, er det i denne medregnet ombygging av Midtbygda til barnehage og er det utarbeidet en evt kost for dette?

Nei, budsjettrammen i vedtaket omhandler kun skole.

Tidsestimat når barnehagen flytter til Midtbygda? Skal Harpefoss barnehage midlertidig til Lia? og hva skjer med bygget i Liene barnehage?

Dette vet vi ikke pr dato.

Hva er måltallet/- budsjettkalkyle? Er dette oppnåelig gitt prisstigningen siden vedtaket ble gjort?

152 mill inkl mva er vedtatt fra kommunestyret. Rammene i vedtaket blir indeksregulert i henhold til gjeldende regler.

Vil barne- og ungdomsskole være adskilt når det blir en stor skole?

Det står i kommunestyrets vedtak at det skal være overganger mellom store og små og ungdomsskole.

Dersom kostnadskalkylene blir langt over kommunestyrevedtaket, hva skjer da?

Løsninger og kostnadskalkylene skal rapporteres til kommunestyret fortløpende, og det er opp til sittende kommunestyre hvordan de vil vurdere dette.

Kontakt

Ingeniør
95422337