Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Partene skal selv aktivt bidra til å finne en løsning. Vi behandler straffesaker, sivile saker og organiserer ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Konfliktrådet skal være et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner. Ved å mekle kan konfliktrådet forhindre at konflikter eskalerer og ender i lovbrudd.

Kriterier/vilkår

Meling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Man kan ikke ha med seg en fullmektig eller advokat, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Pris for tjenesten

Mekling i konfliktrådet er gratis

Samarbeidspartnere

22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern

Regelverk - lover og forskrifter

Relevant regelverk er konfliktrådsloven (lov av 15.03.1991 nr. 3) og forskrift om mekling i konfliktråd (FOR-1992-08-13-620). Fra 1.7.14 innføres ungdomsstraff i straffelovens § 28c, og denne skal gjennomføres av konfliktrådene.

Ungdom

Barnets beste er i fokus ved straff av ungdom, og fra 1.7.14 innføres en ny straffereaksjon - ungdomsstraff. Denne er ment som et alternativ til dagens ordning med samfunnsstraff og ubetinget fengsel, og skal dekke de mer alvorlige lovbruddene der det er forsvarlig at straffen gjennomføres i frihet. Straffen idømmes av domstolen, men innholdet fastsettes konkret i et oppfølgingsteam. En mildere reaksjon er ungdomsoppfølging, som kan idømmes bl.a. som ledd i en betinget dom.

Saksbehandling

Konfliktrådslederen vil vurdere om saken din egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

Veiledning - kontakt

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.konfliktraadet.no eller søk opp «Konfliktrådet» på Facebook.

Du er hjertelig velkommen til oss for mer informasjon, besøksadresse er Storgata 14 på Gjøvik. Vi kan ellers kontaktes pr. e-post (oppland@konfliktraadet.no), post (pb. 1281 Gjøvik Postkontor, 2806 Gjøvik) eller på telefon 22 77 72 10.