Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veger

Kilevegen.jpgDet er avsatt midler til vedlikehold av private veger i 2022.

Søknadsfrist er fredag 22. april 2022.

Her finn du søknadsskjemaet

Retningsliner for tildeling

Vedteke i kommunestyresak nr. 22/05):

  • Private vegar til heilårsbusetnad kan søke om støtte frå Sør-Fron kommune dersom det i kommunens årsbudsjett er sett av midlar til føremålet. Retningslinjene gjeld ikkje for setervegar eller vegar med bomfinansiering.
  • Der det er fleire med bruksrett skal det opprettast vegstyre som står som søker. Oppmålt veglengde skal vera fram til siste heilårsbustad.
  • Største delen av tilskottet tildeles etter veglengde, og resten etter skjønn. Formannskapet avgjer fordelinga ved den årlege tildelinga på bakgrunn av søknadene.

 

Slik reknast tilskotet ut:

T = (A x SB x VL/SVL) + SV

T = tilskott

A = andel av samla tilskot etter veglengde ( for eksempel 2/3 )

SB = samla tilskot til fordeling

VL = oppmålt veglengde pr. søknad fråtrekt 50m pr. bustadeigedom/hytteeigedom/bruksrett

SVL = oppmålt samla veglengde for alle søknader fråtrekt 50m pr. bustadeigedom/hytteeigedom/bruksrett

SV = særlege vilkår etter utvalets skjønn