Moderasjonsordning i SFO

Fra 1. august 2020 er det fastsatt moderasjonsordninger for SFO (skolefritidsordningen), 1. - 2. trinn. Denne ordningen ble utvidet fra 1.august 2021 til også å gjelde 3. og 4.trinn.
 

Redusert foreldrebetaling for SFO på 1. - 4. trinn

Hvis betalingen for SFO per barn er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien/husholdningen, har dere rett på redusert betaling.

Fra høsten 2023 vil husholdninger som har samlet årsinntekt som er lavere enn kr 336 000 kunne ha rett til moderasjon avhengig av type plass og elevens alder.

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres i foresattportalen i VISMA.

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn

Tilbudet om SFO til barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn skal være gratis.

Du kan lese mer om ordningene her:
www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/