Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16.

Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk. I tillegg angir kart og bestemmelser også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen.

Plandokumenter

K-sak 2/16

Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 794 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Arealregnskap (PDF, 235 kB)
Konsekvensutredning (PDF, 29MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 496 kB)

Plankart (A0) (PDF, 20 MB)

Digitalt plankart 

 

Tematiske kartutsnitt:

Steinsprang-, snø-, jord- og flomskred (PDF, 814 kB)
Flom (PDF, 2 MB)
Høyspent (PDF, 2 MB)
Støy (PDF, 2 MB)
Naturtyper (PDF, 2 MB)

Veiledende temakart:

Kulturminner (PDF, 18 MB)
Skred (PDF, 2 MB)

Gang- og sykkelveger (PDF, 2 MB)