Hjemmehjelp

Hjemmehjelp skal sikre brukeren praktisk bistand og bidra til at brukeren kan greie seg mest mulig selv, trives og bo trygt lengst mulig i eget hjem. Målet for tjenesten at bruker kan gjenvinne sin egenomsorg ved at kommunen gir midlertidlige tjenester

Hva kan du forvente av tjenesten?

Hjelpen skal omfatte: praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Hjemmehjelpen kan bistå med å dekke viktige behov den enkelte selv ikke er i stand til å ivareta.

 • Rengjøring utføres i de rom som brukes daglig (gulvvask og støvtørking)Vindusvask to ganger i året.
 • Klargjøre måltider (smøre frokost/kvelds, sette fram mat, varme middag)
 • Sengeskift og klesvask i din egen vaskemaskin.
 • Oppvask
 • Tjenesten er behjelpelig med bestilling av matvarer til de som ikke har pårørende eller andre til å hjelpe seg.
 • Hjelp til personlig hygiene og dusj

Hjemmehjelptjenesten utføres når du selv er hjemme. Vennligst gi beskjed hvis du skal bort og ikke kan motta tjenesten.

Det gis vanligvis ikke hjemmehjelp

 • På helligdager, i romjula og den stille uke i påsken, deler av ferier
 • Når brukeren er bortreist
 • Når brukeren har besøk over tid
 • Storrengjøring, og risting av store golvtepper, vindusvask høyt over bakken
 • Oppvask og rydding etter gjester og håndverkere

Hvem har rett på tjenesten?

Etter lov om helse og omsorgstjenester har den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål rett til hjelp.

Hjelp i hjemmet tildeles ut fra en faglig vurdering av behov. Midlertidig svikt i egenomsorg som gjør at bruker en periode er helt avhengig av praktisk bistand. All hjelp tildeles etter en individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Det tas utgangspunkt i brukers situasjon og hvilke muligheter han/hun har til å utføre ting selv.

Det vil bli tatt hensyn til: Husstandsmedlemmer, tilgang på privat hjelp, boligens egnethet i forhold til funksjonsevne, søkerens tilstand og evne til å komme rundt i leiligheten/bolig

Hva koster tjenesten?

I oversikten over kommunens vedtatte priser, avgifter og gebyr finner du kostnader knyttet til tjenestene.

Kommunens gebyrregulativ

Hvordan søker du?

Her finner du elektronisk søknadsskjema:

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Behandlingstid

Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk som blir gjort senest innen 4 uker etter at tildelingskontoret har mottatt søknaden.

Hvis søker får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket være opplyst om: Tidspunkt for når hjelpen gis og hvor ofte. Hva brukeren skal få hjelp til. Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.

Klagebehandling

Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen.

Klagen sender du til:

Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommuneveien 1
2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

Prinsipper for tildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 2 MB)