Liene barnehage

Kontaktinformasjon Liene barnehage
Besøksadresse Baksidevegen 382, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Toppen 957 83 035
Kroken 957 83 080
Svingen 415 48 156
Plassen 415 49 618
Styrer 977 19 441

 

Litt om oss

Liene barnehage er ein kommunal barnehage med fire avdelinger, Kroken, Toppen, Svingen og Plassen. På Kroken og Toppen er det dette året barn fødd i 2017, 2018 og 2019. På Plassen og Svingen er det barn fødd i 2020 og 2021. 

Barnehagen vår har eit stort, flott uteområde med moglegheit for variert leik. I tillegg til at kvar avdeling disponerer eigne rom har vi gymsal, sløydsal og fleire grupperom som er felles.

Barnehagen har ope måndag til fredag frå kl. 6.45 til kl. 16.30. Vi har felles frukost på kvar avdeling frå kl. 8.00, lunsj mellom kl. 11.00 og 11.30 og ettermiddagsmat mellom kl. 14.00 og 14.30. Vi har varm lunsj ein dag i veka og brød/knekkebrød og frukt til ettermiddagsmat.  

Satsningsområdet vårt er Sør-Fronsdiamanten. Overordna mål for skule og barnehage i Sør-Fron er at alle skal få ut sitt potensiale. Vi vil ha barn som medverker, som er motivert og som ser moglegheiter. Vi vil ha barn som har heimstadstoltheit og har trua på ein framtid i Sør-Fron. Det er laga ein felles pedagogisk grunnmur for barnehage og skule. Noko av det viktigaste barnehagen skal jobbe med er og utruste barn med sosial kompetanse og personlege eigenskaper som kan hjelpe dei med eiga livsmestring i kvardagen og i framtida. Sør-Fronsdiamanten er felles for oppvekst og skal gå som ein raud tråd gjennom barnehage, barneskule og ungdomskule. Du kan lese meir om dette i årsplanen vår som du finn under planverk til høgre på sida.

Mette Gjefsen er styrar i Liene barnehage.

Kva er viktig for oss

Barnehagen sitt formål eller samfunnsmandat (Barnehageloven § 1) seier at barnehagen skal gje barna moglegheit til å utvikle seg ut frå eigne føresetnader, og ivareta alle barn sine behov for omsorg, leik, læring og danning i nært samarbeid med foreldra. Omgrepa heng tett saman og er grunnverdiar i norsk barnehagetradisjon. Rammeplan for barnehagen beskriv i kapittel 1, med utgangspunkt i barnehageloven, verdigrunnlaget som skal komme til syne i alle barnehagar i Noreg. Verdigrunnlaget er: barndommen sin eigenverdi, demokrati, mangfald og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. 

I Liene barnehage har vi jobba med å beskrive korleis verdigrunnlaget ser ut i praksis:

   

Avdelinger

Kroken

På Kroken jobbar Linda Jacklin Haugen (pedagogisk leiar), Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Aud Ingrid Ruud (barne- og ungdomsarbeider), Anita Abel Opsahl, (barne- og ungdomsarbeider), Ina M. Jonhaugen (barne- og ungdomsarbeider), Jane Helland Brubak (barnehagemedarbeider) Julianne Svendsen Killi (lærling).

Toppen

På Toppen jobbar Mona C. Baukhol (pedagogisk leiar), Silje Elvsrud (pedagogisk leiar),  Anna Magny Holten (barne- og ungdomsarbeider), Monica Haverstadløkken (barne- og ungdomsarbeider), Gudrun Frithjofsen (barnepleier), Anita Bredeveien (barnepleier) og Sandra J. Aspeslåen (barne- og ungdomsarbeider). 

Svingen

På Svingen jobbar Gunn Tove Lunde (pedagogisk leiar), Hilde Rønshaugen (pedagogisk leiar), Linn C.L. Bjørkhaug (barnehagelærar), Ane Kappelslåen Stuen (barne- og ungdomsarbeider), Karin Jansen (barnepleier), Anita Bredeveien (barnepleier) og  Sandra J. Aspeslåen (barne- og ungdomsarbeider). 

Plassen

På Plassen jobbar Åse Nordølum (pedagogisk leiar), Mette Skogen (pedagogisk leiar), Kjersti Ringen (barnepleier), Sadika Konjhodzic (barnehagemedarbeider) og Marit Nyhus (barnehagemedarbeider).