Barnehagane i Sør-Fron

Sør-Fron kommune har to kommunale ( Liene barnehage og Harpefoss barnehage). Dei kommunale barnehagene har barn i alderen 0-6 år.

Liene barnehage har fem avdelingar og Harpefoss barnehagen har tre avdelingar. Dei kommunale barnehagane har opningstid frå kl. 6.45 til kl.16.30. 

Les meir om kvar enkelt barnehage ved å klikke på lenkene over. 

E-post til styrar i Liene barnehage: mette.gjefsen@sor-fron.kommune.no

E-post til styrar i Harpefoss barnehage: liv.randi.sundhagen@sor-fron.kommune.no

Planleggingsdagar


Barnehageåret 2023/2024:

Ondag 16.08.2023, Torsdag 17.08.2023, fredag 18.08.2023, tysdag 02.01.2024 og fredag 10.05.2024.

Felles planer for barnehagene

Oppvekstavdelinga i Sør-Fron kommune har ein felles verksemdplan. (PDF, 2 MB) Liene barnehage og Harpefoss barnehage er ein del av denne.

Barnehagane har kvar sin årsplan. Her finn du årsplanen til Liene barnehage (PDF, 4 MB) og Harpefoss barnehage (PDF, 3 MB).

Som veiledning til dei ansatte i barnehagane og skulane har veilederen "Handlingsrettleiar for barn i risiko - fra bekymring til handling" (PDF, 18 MB) vorte utarbeida.

 

Våre samarbeidspartnere

Barnehagane har fleire ulike samarbeidspartnere, her er dei viktigaste: 

 • Foreldrerådet sitt utval (FAU) 
 • Samarbeidsutvalet (SU)
 • Helsestasjon
 • Pedagogisk psykologisk teneste (PPT eller PP-tenesta)
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Barneverntenesta
 • Midtbygda skule og Harpefoss skule
 • Familieteam
 • Fysioterapeut
 • Kompetansesenter rus - region Øst - KoRus-Øst
 • Bibliotek
 • Sør-Fron Sanitetsforening
 • Trygg Trafikk