Barnehagane i Sør-Fron

Sør-Fron kommune har to kommunale ( Liene barnehage og Harpefoss barnehage) og ein privat barnehage (Øverbygda familiebarnehage). Den private barnehagen har barn frå alderen 0-3 år. Dei kommunale barnehagene har barn i alderen 0-6 år.

Liene barnehage har fem avdelingar og Harpefoss barnehagen har tre avdelingar. Dei kommunale barnehagane har opningstid frå kl. 6.45 til kl.16.30. 

Les meir om kvar enkelt barnehage ved å klikke på lenkene over. 

 

Planleggingsdager

For barnehageåret 2018-2019 har dei kommunale barnehagane felles planleggingsdagar:15.,16. og 17. august 2018, 2. januar 2019 og 31. mai 2019.

 

Samarbeid mellom barnehagene

Harpefoss barnehage og Liene barnehage samarbeider jevnleg om personalmøter, planleggingsdagar og kurs.

 

Felles planer for barnehagene

Oppvekstavdelinga i Sør-Fron kommune har ein felles verksemdplan. (PDF, 2 MB) Liene barnehage og Harpefoss barnehage er ein del av denne.

Barnehagane har føreløpig kvar sin årsplan, men skal etterkvart samarbeide om ein felles årsplan. Her finn du årsplanen til Liene barnehage (PDF, 718 kB) og Harpefoss barnehage.

Som veiledning til dei ansatte i barnehagane og skulane har veilederen "Handlingsrettleiar for barn i risiko - fra bekymring til handling" (PDF, 18 MB) vorte utarbeida.

Råd og utvalg

Foreldrerådet sitt utval (FAU)

Samarbeidsutvalet (SU) 

 

Våre samarbeidspartnere

Barnehagane har fleire ulike samarbeidspartnere, her er dei viktigaste: 

 • Foreldrerådet sitt utval (FAU) 
 • Samarbeidsutvalet (SU)
 • Helsestasjon
 • Pedagogisk psykologisk teneste (PPT eller PP-tenesta)
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Barneverntenesta
 • Midtbygda Skule
 • Familieteam
 • Fysioterapeut
 • Kompetansesenter rus - region Øst - KoRus-Øst
 • Bibliotek
 • Sør-Fron Sanitetsforening
 • Trygg Trafikk
Fant du det du lette etter?