Barnehagane i Sør-Fron

Sør-Fron kommune har to kommunale ( Liene barnehage og Harpefoss barnehage). Dei kommunale barnehagene har barn i alderen 0-6 år.

Liene barnehage har fem avdelingar og Harpefoss barnehagen har tre avdelingar. Dei kommunale barnehagane har opningstid frå kl. 6.45 til kl.16.30. 

Les meir om kvar enkelt barnehage ved å klikke på lenkene over. 

Planleggingsdagar


Barnehageåret 2021/2022:

Torsdag 12.08.2021, fredag 13.08.2021, fredag 26.11.2022, måndag 03.01.2022 og måndag 16.05.2022

 

Felles planer for barnehagene

Oppvekstavdelinga i Sør-Fron kommune har ein felles verksemdplan. (PDF, 2 MB) Liene barnehage og Harpefoss barnehage er ein del av denne.

Barnehagane har føreløpig kvar sin årsplan, men skal etterkvart samarbeide om ein felles årsplan. Her finn du årsplanen til Liene barnehage (PDF, 718 kB) og Harpefoss barnehage.

Som veiledning til dei ansatte i barnehagane og skulane har veilederen "Handlingsrettleiar for barn i risiko - fra bekymring til handling" (PDF, 18 MB) vorte utarbeida.

 

Våre samarbeidspartnere

Barnehagane har fleire ulike samarbeidspartnere, her er dei viktigaste: 

 • Foreldrerådet sitt utval (FAU) 
 • Samarbeidsutvalet (SU)
 • Helsestasjon
 • Pedagogisk psykologisk teneste (PPT eller PP-tenesta)
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Barneverntenesta
 • Midtbygda Skule
 • Familieteam
 • Fysioterapeut
 • Kompetansesenter rus - region Øst - KoRus-Øst
 • Bibliotek
 • Sør-Fron Sanitetsforening
 • Trygg Trafikk