Frya Renseanlegg

Frya Renseanlegg er et interkommunalt selskap som eies av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. Sør-Fron kommune har ansvaret for drift av anlegget. Kommunalteknisk leder i Sør-Fron kommune; Åge Øverjordet, er daglig leder i selskapet.

Frya renseanlegg ligger på Frya industriområde, på grensa mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner.

Litt historikk

  1. byggetrinn ble sluttført i 1989, og satt i drift i 1990. Anlegget ble da dimensjonert for ca. 4000 personenheter.
  2. byggetrinn ble sluttført i 1999 og satt i drift i 2000. Anlegget er nå etter utbyggingen dimensjonert for en hydraulisk og organisk belastning på hhv. 8000 og 9000 personenheter. 
     

Utvidelsen ble utført for å ta alt avløpsvann fra Sør-Fron, samt ca. 50% fra Vinstra renseanlegg.

Fra 1. byggetrinn (1989) er Venabygdsfjellet og Frya industriområde tilknytta anlegget.

Årlig blir dette ca. 450 000 m3 avløpsvann. Anlegget overholder alle statlige krav til rensing. 

I tillegg behandler Frya Renseanlegg alt avløpsslam fra alle renseanlegg i Midt-Gudbrandsdal. Sammen med det organiske stoffet gjør kalken slammet til et svært egna gjødsel til landbruksareal og grøntareal. Det produseres ca. 3500 m3 slam pr. år, og det er hygienisert etter statlige forskrifter for slike formål.

Det er forutsatt at et 3. byggetrinn skal muliggjøre at alt avløpsvann fra de 3 midtdalskommunene mottas på Frya. Dette er nå i oppstartsfasen, og prosjektering av en utbygging til ca. 32 millioner kroner vil pågå i 2016.

Dagens renseanlegg er bygget som et biologisk-kjemisk etterfellingsanlegg med 2 trinns felling.

Bruk av slam fra renseanlegget

Klikk på linker til høyre for å laste ned slamavtale, informasjonsskriv og varedeklarasjon.

De som ønsker slam får det gratis tilkjørt i de 3 midtdalskommunene. Spredevogn lånes også ut gratis.

Vi må skrive avtale med hver enkelt grunneier / mottaker før slam kan kjøres ut fra Frya renseanlegg. Husk å sende med kart over spredeareal.

Du kan få tak i slam fra renseanlegget ved å henvende deg til:

Magne Anton Mæhlumshagen, driftsleder ved Frya renseanlegg.
Tlf: 948 00 538
Send e-post

Kartpunkt