Korttidsopphold ved Sørheim omsorgssenter

Korttidsopphold gis for en tidfestet periode der det er behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Dette innebærer sykepleietjenester, utredning og nødvendig behandling hos personer med omfattende bistandsbehov. Gi faglig god pleie og omsorg for alvorlig syke og døende. Vi ønsker å bidra til en trygg og meningsfylt tilværelse for våre beboere og ivareta den enkeltes integritet og medbestemmelse.Tilbudet gis ved Sørheim omsorgssenter.

 

 

Hvem har rett på tjenesten?

Korttidsopphold blir innvilget ut fra den enkeltes behov og tilpasset den enkelte ut fra tverrfaglige vurderinger. Behovet for videre hjelp eller andre typer tiltak vurderes i løpet av vedtaksperioden. Det aktuelle tjenesteinnholdet og målet med oppholdet drøftes med den enkelte bruker/pårørende ved innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler.

 

Hvordan søker du?

 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 312 kB)

 

Relevante opplysninger som legeerklæring o.a. legges ved søknaden. Tjenesten vil foreta et hjemmebesøk med funksjonsvurdering dersom det ikke er gjort før.

 

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende og senest innen 4 uker. Søknader fremlegges for behandling

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

Klageadgang

Klagefristen er 4 uker fra du fikk brevet. Tildelingskontoret vurderer saken på nytt. Dersom søker ikke får medhold blir saken oversendt til Helsetilsynet i Oppland for klagebehandling.

Klagen sender du til:

Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret

Kommuneveien 1

2647 Sør-Fron

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til søknad eller tjeneste kan du ta kontakt med tildelingskontoret:
Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon61 29 90 22
ÅpningstiderÅpent 9-14, mandag til fredag
BesøksadresseSørheimsvegen 15, 2647 Sør-FronInngang nord, ved hjemmetjenesten
PostadresseSør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 731 kB)

 

Sist endret 29.01.2016 10.38
Fant du det du lette etter?