Solcelle- og solfangeranlegg

Solenergianlegg, som solcelle- eller solfangeranlegg, er å betrakte  som bygningsteknisk installasjon og er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f. 

Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet  eller branncelle, blir vurdert  som en enkel installasjon og er unntatt fra  kravet om søknadsplikt. 

Definisjoner av solcelle- og solfangeranlegg (solenergianlegg): 

Solceller: Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen  direkte til elektrisk strøm. Strømmen  kan brukes  direkte i bygget eller sendes  ut på strømnettet. 

Solfangere: Disse gir varme ved at strålingsenergi fra sola  varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et  vannbårent system i bygninger eller i en industriell prosess. 

Må du søke? 

Generelt kan solenergianlegg være søknadspliktig dersom: 

  • Plassering er nærmere nabogrense enn 4 meter 
  • Bygget har kulturminneverdi (SEFRAK) 
  • Anlegget blir montert  frittstående på taket eller eiendom 
  • Anlegget blir etablert  over flere bruksenheter eller brannceller 
  • Tiltaket er i konflikt med bestemmelser  i kommuneplan eller reguleringsplan 

Ta kontakt med kommunen for ytterligere avklaring dersom ditt tiltak kommer  innenfor en av disse. 

Boliger og landbruksbygninger 

For boliger og landbruksbygninger i Sør-Fron kommune er det fritak for søknadsplikt for solenergianlegg som er integrert i fasaden, med unntak av SEFRAK bygninger i områder definert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap i kommuneplanens arealdel. Som en del av søknadsprosessen må planer om anlegg på høring til fylkeskommunen.  

Fritidseiendommer 

For fritidseiendommer må det avklares med kommunen for hvert enkelt solenergianlegg. Dette for å kunne ta hensyn til bl.a. verneområde  og bestemmelser i reguleringsplan. Solceller på tak er normalt ikke søknadspliktig med mindre det er krav om torv i reguleringsplanen. 

Dersom tiltaket er søknadspliktig – hva avgjør om du får tillatelse eller ikke? 

Dersom oppføringen av solenergianlegget er søknadspliktig vil vi i vurderingen av om vi kan gi tillatelse eller ikke, se spesielt på følgende forhold:   

Plassering og utstrekning: 
Plassering og utforming av solenergianlegget må være ordnet og ta hensyn til formen på bygningen. Solenergianlegget bør ligge plant på taket eller fasaden. 

Material- og fargekontraster: 
Dersom material- og fargekontrasten mellom solenergianlegget og taket/fasaden er liten, vil etableringen i mindre grad endre bygningen sin karakter. Der kontrasten er stor, bør solenergianlegget innordne seg bygningen sin  øvrige form og element. 

Eksponering: 
Det er strengere krav til plassering og farge der tiltaket  blir plassert ut mot offentlige rom eller er godt synlig i landskapet. Ta derfor hensyn til dette når du velger hvor solenergianlegget skal plasseres. 

Installering av solenergianlegg skal utføres i samsvar med de krav som ellers følger av regler gitt eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Vi anbefaler at du informerer naboene dine før du monterer anlegget.