Barn og unge i fokus - gjennom god tverrfagleg samhandling i Sør-Fron.

Sør-Fron kommune har fått støtte fra Bufdir og er i gang med et prosjekt som heter «Barn og unge i fokus - gjennom god tverrfagleg samhandling i Sør-Fron». 

Målet:  Lage et godt system (utvikle og implementere en samhandlingsmodelle) for å oppdage og hjelpe barn, unge og familier som har det vanskelig på ulike måter så tidlig som mulig. Gjøre tjenestene for barn og unge enda bedre og styrke samarbeidet på tvers av tjenestene. 

Sør-Fron kommune har satt sammen en prosjektgruppe. Prosjektgruppa skal utforme en modell, på tre nivå, som viser hvordan målet skal nås i praksis. Denne modellen kalles en samhandlingsmodell.

De ulike nivåene i modellen er:

  1. Kommunenivå - Kommunen som helhet og kommunen sin ledelse. De skal sørge for at alle jobber mot felles mål og ha den overordna retninga på samhandlinga.
  2. Tjenestenivå - Hver enkelt tjeneste. (Skoler, barnehager, helsestasjon, MGPP, barneverntjenesten, NAV, psykisk helse). Hver tjeneste må sørge for at ansatte har den nødvendige kompetansen til å oppdage og følge opp barn, unge og familier som trenger det.
  3. Individnivå - hver enkelt ansatt. (Alle ansatte i tjenestene som er nevnt over). De ansatte er de som møter barn, unge og familier til daglig. Alle ansatte skal ha kunnskap og kompetanse om utsatte barn slik at de vet hva de skal se etter og hvordan de kan følge opp.

Modellen viser altså hva de ulike nivåene i kommunen skal gjøre for at barn og unge det er knyttet undring eller bekymring til, får riktig hjelp til rett tid. Samt sikre god tverrfaglig samhandling. Sammen med modellen skal det utarbeides en nettbasert handlingsveileder slik at alle ansatte lett kan finne fram til verktøy de trenger i arbeidet sitt. Den skal også gjøre det lett for barn, unge, foreldre og andre støttespillere og vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp. 

 

Prosjektgruppa: 

Deltakere

Stilling

Liv Randi Sundhagen

Prosjektleder

Christine Larsdotter Vaagen

Kommunalsjef helse og omsorg

Eivind Lund

Kommunalsjef oppvekst

Tor Otto Stormo

Leder for MGPP

Ann Kristin Hoel

Barneverntjenesten

Eli Oda Segelstad

Barne- og familieveileder

Ingrid Wistad

Helsesykepleier

Tone Kalstadstuen

Spesialpedagog skole

Kari Gryttingslien

Fagkoordinator psykisk helse

Per Morten Nyeng

Leder NAV Midt-Gudbrandsdal

 

Kontaktinformasjon prosjektleder: 

Liv Randi Sundhagen

E-post: liv.randi.sundhagen@sor-fron.kommune.no

Tlf: 48 12 48 85

Artikkelliste