Brøyting og strøing

Kommunal traktorKommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.

Vakttelefoner knyttet til brøyting og strøing
Type vakttelefon Telefon
Vakttelefon kommunale veger (døgnbemannet) 95 03 94 29
Vakttelefon fylkesveger, distrikt Sør-Gudbrandsdal 96 62 58 93

Brøyting og strøing

All brøyting er satt bort til private entreprenører. Brøyting skal starte når det er 4cm snø i vegbanen.

Se link som viser hvilke entreprenører som har de forskjellige rodene: Brøyting 2020-2023

All strøing utføres i hovedsak med kommunalt mannskap. Skoleveger og bratte veger blir prioritert.

I perioden november til mars er det døgnvakt på strøing.

Snø i private innkjøringer

Vi får noen ganger spørsmål fra publikum om vi ikke kan fjerne brøytekanter i private avkjørsler. Eiendommer som ligger langs kommunal veg må påregne å få brøytet snø inn i avkjørslene sine, og det er eier som må rydde dette selv. Dette er for eksempel besvart av samferdselsministeren i Stortinget 18. desember 2002: «….. vegloven slår fast at avkjørselseier er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til eiendommen. Dette gjelder også rydding av snø etter brøyting av tilliggende veg.»  

Grunnen er at naboer til vegen har fordel av at den blir holdt åpen. Klager i slike saker har ikke ført frem.