Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering. I tillegg også veiledning og rådgivning av ulik art og mot ulike målgrupper. Etablering av tverrfaglig samarbeid rundt de brukere hvor dette anses som nødvendig og hensiktsmessig.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon fysioterapi- og ergoterapitjenesten
Besøksadresse: Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Lokaler i 1. etasje på Sørheim omsorgssenter
Meierivegen 3, 2647 Sør-Fron Lokaler i 1.etasje på Hjertebanken, Hundorp
Åpningstider: 08.00-15.15
Fysioterapeuter:
Svanhild Nerli, avdelingleder 909 52 746
Therese Klaussen 909 60 503
Frisklivssentralen 909 60 503
Turnusfysioterapeut 476 30 172
Ergoterapeut:
Olaug Andreassen 950 78 798

Privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen

Fron fysioterapi - Hjertebanken
Meierivegen 3, 2647 Sør-Fron

Åpningstid: 08.00-17.00

Telefon: 905 45 943

Ansatte:
Keijo Korpela og Ingrid Wadahl

Institutt for manuellterapi, Florian Baschong
Furulundvegen 15, 2640 Vinstra

Åpningstid: 08.00 - 17.00

Ansatte: Florian Baschong, manuellterapeut. Tlf. 467 60 467
Epost: manuellterapibaschong@gmail.com 

Ulike tilbud gjennom den kommunale fysio og ergoterapitjenesten


Barn (0-18 år)
Barn følges opp av fysioterapeut på helsestasjonen på rutinemessige undersøkelser ved 4 uker, 4 måneder og 4 år.
Ved skade og funksjonsnedsettelse følges barnet opp av fysioterapeut i tverrfaglig samarbeid med helsestasjon og andre instanser.

Gruppetilbud for barn: 
- Lavterskelgrupper i barnehagene og på skolene
- Lavterskelgruppe på Hjertebanken for ungdom (oppstart januar 2023)
- Bassenggruppe for barn med funksjonsnedsettelser på Fronsbadet

Voksne funksjonshemmede (18-67 år)
Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Voksne med større fysiske funksjonsnedsettelser vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker og andre instanser. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale. Aktivitetsveiledning gis på forespørsel, se ellers info om Frisklivssentralen.

Eldre (67 år ->)
Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Oppfølging av hjemmeboende eldre og brukere med rehabiliteringspotensiale på korttidsavdelingen. I sykehjem legges hovedvekten på vurdering av enkeltpasienter og veiledning av personalet.

Fallforebyggende gruppe på Sørheim
Det er ukentlig fallforebyggende gruppe på Sørheim for deltakere som er avhengig av ganghjelpemiddel for å fungere i hverdagen. Taxi frem og tilbake er mulig. Ta kontakt med fysioterapitjenesten for mer info.

Fallforebyggende trening under Torsdagstreff (lavterskeltilbud)
Når det arrangeres Torsdagstreff i kommunen er det en fysioterapeut som starter treffet med fallforebyggende trening og fokus på viktigheten av dette.

Sterk og Stødig
Gjennom fysioterapitjenesten er det to ukentlige Sterk og Stødig-grupper. Disse gruppene blir drevet av frivillige som er kurset gjennom konseptet Sterk og Stødig. Gruppene er for personer over 65 år som går uten hjelpemiddel inne, og som ønsker å bedre eller vedlikeholde sin fysiske funksjon.

Hvem har rett på tjenesten?

Fysioterapi- og ergoterapiterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, personer med funksjonsnedsettelser, brukere med rehabiliteringspotensial på korttidsavdeling og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer – uansett brukergruppe. Øvrige kan bli henvist til venteliste eller ta kontakt med de private fysioterapeutene.

Hva kan du kreve av tjenesten?
Å bli møtt med respekt og verdighet. Fysioterapeutenes yrkesutøvelse skal til enhver tid avspeile det som er faglig akseptert og forsvarlig. Taushetsplikten skal overholdes. Fysioterapeutene skal følge Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer.

Klagebehandling
Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med ledende kommunefysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkeslegen i Innlandet (jfr. pasientrettighetsloven).

Hva koster tjenesten?
Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 16 år og de med godkjent yrkesskade. Voksne og barn over 16 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensa for frikort. Frikortgrensen er felles for behandling hos lege, medisiner på resept, fysioterapibehandling og transport til/fra behandling.

Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helsedepartementet. (med hjemmel i folketrygdloven av 28.februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd).

Manuellterapi

 • Manuellterapeuter er offentlig autorisert helsepersonell som undersøker, diagnostiserer og behandler alle slags sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet.
 • Pasienter kan gå direkte. Henvisning er ikke nødvendig for å få trygderefusjon.
 • Behandlingsutgifter inngår i egenandelstak-/frikortsordningen på samme måte som utgifter til legebesøk.
 • Manuellterapeuter har lignende fullmakter som leger til å henvise til spesialisthelsetjeneste, rekvirere bildediagnostikk og sykmelde.
 • For muskel- og skjelettpasienter kan et besøk hos manuellterapeut dermed være et fullverdig alternativ til fastlegebesøk. Det kan være f.eks. være ved følgende tilstander:
  • Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager.
  • Nakke- og skulderplager
  • Armplager: tennis- og golfalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Karpaltunnelsyndrom
  • Ryggplager: lumbago, isjias
  • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
  • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
  • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
  • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader

Fotplager: Achillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter
(NB! Denne listen er ikke nødvendigvis dekkende, men kan tilpasses etter de lokale forholdene.)