Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering. I tillegg også veiledning og rådgivning av ulik art og mot ulike målgrupper. Etablering av tverrfaglig samarbeid rundt de brukere hvor dette anses som nødvendig og hensiktsmessig.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon fysioterapi- og ergoterapitjenesten
Besøksadresse: Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Lokaler i 1. etasje på Sørheim omsorgssenter
Åpningstider: 08.00-15.15
Fysioterapeuter:
Svanhild Nerli 61 29 92 61
Ingeborg Tvete 61 29 92 09 909 60 503
Frisklivssentralen 90 96 05 03
Ergoterapeut:
Olaug Andreassen 61 29 92 19 95 07 87 98

 

 

Ulike tilbud

 

Voksne funksjonshemmede (18-67 år)

Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Utviklingshemmede med større fysiske funksjonshemminger vurderes og behandles i et tverrfaglig samarbeid med personalet rundt bruker. Tverrfaglig evaluering og oppfølging etter avtale. Aktivitetsveiledning gis på forespørsel.

Eldre (67 år ->)

Rehabilitering og opptrening etter skader, sykdommer og funksjonsnedsettelse. Oppfølging av hjemmeboende eldre og brukere med rehabiliteringspotensiale på korttidsavdelingen. I sykehjem legges hovedvekten på vurdering av enkeltpasienter og veiledning av personalet.

Fallforebyggende trening under Torsdagstreffen på Sørheim (lavterskeltilbud)

Aktivitetsveiledning gis på forespørsel. Ytterligere informasjon om tjenesten kan fåes ved henvendelse til Fysioterapitjenesten tlf 61 29 92 09.

 

Hvem har rett på tjenesten?

Fysioterapi- og ergoterapiterapitjenesten yter tjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har behov for fysioterapi. Barn, funksjonshemmede, brukere med rehabiliteringspotensial på korttidsavdeling og hjemmeboende eldre er prioriterte grupper. Det er også akutte skader og sykdommer – uansett brukergruppe. Øvrige kan bli henvist til venteliste.

For deltakelse i bassenggrupper må pasienten ha rekvisisjon. Henvendelser til fysioterapeut kan komme fra pasienten selv, lege, primærkontakt, barnehage, skole, helsesøster, klassestyrer, hjemmesykepleie, foreldre m.fl.

 

Hva kan du kreve av tjenesten?

Å bli møtt med respekt og verdighet. Fysioterapeutenes yrkesutøvelse skal til enhver tid avspeile det som er faglig akseptert og forsvarlig. Taushetsplikten skal overholdes. Fysioterapeutene skal følge Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer.

 

Klagebehandling

Hvis du ikke får den tjenesten du mener du har behov for/krav på eller ønsker å klage på behandling kan du ta kontakt med ledende kommunefysioterapeut. Eventuelt kan du kontakte fylkets pasientombud, eller gi skriftlig klage til Fylkeslegen i Innlandet (jfr. pasientrettighetsloven).

 

Hva koster tjenesten?

Trygden yter hel eller delvis støtte til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 16 år og de med godkjent yrkesskade. Voksne og barn over 16 år må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensa for frikort fra folketrygden.

Tjenesten benytter de til enhver tid gjeldende takster for egenandeler som er fastsatt av Helsedepartementet (med hjemmel i folketrygdloven av 28.februar 1997, § 5-8 femte ledd og § 22-2 andre ledd).

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen

Fron fysioterapi/Jensbakken

Åpningstid: 08.00-17.00

Ansatte:

Keijo Korpela, tlf: 95 82 43 44

Ingrid Wadahl, tlf: 90 08 36 37

 

Institutt for manuellterapi, Florian Baschong

Furulundvegen 15, 2640 Vinstra

Åpningstid: 08.00 - 17.00

Ansatte: Florian Baschong, manuellterapeut. Tlf. 46 76 04 67

Epost: florian@frontrening.no

Manuellterapi er en videreutdanning på universitetsnivå innen fysioterapi hvor man spesialiseres på muskel- og skjelettrelaterte plager. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen har tittelen manuellterapeut.

Manuellterapeuter kan differensialdiagnostisere, det vil si at de kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). Fra 1. januar 2006 trenger ikke pasienter henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeuten kan henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Manuellterapeut kan også sykmelde inntil 12 uker.