Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi 2024-2027

Miljø-, areal- og landbruksutvalget vedtok i møte 13.05.2024 å legge kommunal planstrategi for Sør-Fon kommune 2024-2027 ut på høring. 

Frist for innspill 20.06.2024.

Les forslag til kommunal planstrategi for Sør-Fron kommune 2024-2027

Kommunal planstrategi er kommunens plan for planlegginga denne kommunestyreperioden.  

For å nå kommunens utviklingsmål i kommuneplanens samfunnsdel er behovet for nye, endra eller opphevede planer i denne kommunestyreperioda opplistet som planoppgaver. Planstrategien synliggjør utviklingstrekk og sentrale utfordringer i kommunesamfunnet.

 

Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi 2020-2023 for Sør-Fron kommune (PDF, 2 MB)

Vedlegg: 
Styringsgruppens vurderinger av FNs bærekraftsmål (PDF, 2 MB) 
Administrativ planoversikt 2020-2023 (handlingsplaner og virksomhetsplaner) (PDF, 693 kB) 
Kommunestyresaken

Planstrategien er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1:

«Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.»

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å oppnå ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal vise de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene i kommunen som samfunn og organisasjon.

Planlegging skal bygge på en realistisk vurdering av forventet utvikling og tilgjengelige ressurser. Det skal være god sammenheng i plansystemet, herunder sammenheng til økonomiplan og årsbudsjett. Kommunen sitt daglige arbeid, tiltak og utvikling av Sør-Fron-samfunnet skal kunne forankres i de overordnede samfunnsmålene i kommuneplanen.