Kommunal planstrategi

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, les dokumentet her:

Kommunal planstrategi 2020-2023 for Sør-Fron kommune (PDF, 2 MB)

Vedlegg: 
Styringsgruppens vurderinger av FNs bærekraftsmål (PDF, 2 MB) 
Administrativ planoversikt 2020-2023 (handlingsplaner og virksomhetsplaner) (PDF, 693 kB) 
Kommunestyresaken

kommunal planstrategi 2020-2023

 

Planstrategien er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1:

«Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.»

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å oppnå ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal vise de viktigste utviklingstrekkene og

 utfordringene i kommunen som samfunn og organisasjon.

Planlegging skal bygge på en realistisk vurdering av forventet utvikling og tilgjengelige ressurser. Det skal være god sammenheng i plansystemet, herunder sammenheng til økonomiplan og årsbudsjett. Kommunen sitt daglige arbeid, tiltak og utvikling av Sør-Fron-samfunnet skal kunne forankres i de overordnede samfunnsmålene i kommuneplanen.