Skulestruktur og skulebruksplan

Her finn du informasjon om arbeidet med ny skulestruktur og skulebruksplan i Sør-Fron kommune.

Vedtak om ny skulestruktur i Sør-Fron, vart gjort i kommunestyret 23. juni 2022. Vedtaket innebær 1-10-skule på Harpefoss. 

Du kan lese meir om vedtaket i protokollen fra kommunestyremøtet.

 

Her finn du alle dokumenta om skulestruktursaka.

Siste rapport i skoleutredningen

Rapport mulighetsstudie skolestruktur desember 2021, WSP,AVEC.

Delrapport mulighetsstudie skolestruktur januar 2022, administrasjonen.

Skolebruksplanen

Sør-Fron kommunestyre fattet den 20.02.2020 vedtak om å starte opp og gjennomføre et arbeid som skal resultere i forslag til en helhetlig plan for ny skolestruktur i kommunen.

WSP/RIK arkitekter har på oppdrag for Sør-Fron kommune skrevet en rapport som belyser fordeler,
ulemper og konsekvenser ved seks ulike alternativer for fremtidig organisering av grunnskoletilbudet i Sør-Fron kommune.

Presentasjon av rapport i Kommunestyret 4.februar 2021. (PDF, 2 MB)

Rapporten med vedlegg finner du her:

Skolebruksplan Sør-Fron kommune av WSPRIK (PDF, 4 MB)

Sør-Fron VEDLEGG A-Arealoversikt og kapasitetsberegning (PDF, 2 MB)

Sør-Fron VEDLEGG B-Beliggenhet og alternativene (PDF, 15 MB)

Sør-Fron VEDLEGG C-Kalkyle (PDF, 4 MB)

Rapport fra BDO AS

WSP Norge AS sine kalkyler er kvalitetssikret av BDO AS, og alternativene er innarbeidet i kommunens økonomiplan for å gi en illustrasjon på hvordan dette påvirker kommunens økonomi.

Rådgivings- og revisjonsselskapet BDO AS, som er kommunens revisor, har på oppdrag beregnet økonomiske konsekvenser ved to ulike investeringsalternativer for skoleutbygging. Oppdraget var å gjøre simuleringer av utviklingen ved de ulike investeringsalternativene i 8-10 års perspektiv for

  • netto driftsresultat
  • gjeldsgrad
  • disposisjonsfond

Hele rapporten frå BDO kan du lese her