Bruksendring - bo på hytta?

Kommunen får stadig flere spørsmål om hva som skal til for å få strømstøtte på hytta.

I Sør-Fron krever det en søknad om bruksendring fra fritidsbolig/utleiehytte til bolig. Gebyr for «Behandling av søknad om dispensasjon, uten høring» er pr 30.08.2022, kr 7140,-

En innvilget søknad vil være personlig og midlertidig i 10 år - og krever at søker flytter til, og registrer hytta som primærbolig (folkeregistrert adresse på hytta).

Dersom hytten selges før 10 år er gått, vil tillatelsen falle bort, og hytten vil omsettes som en ordinær fritidsbolig/utleiehytte. Følgende krav til infrastruktur må være tilstede: godkjent vann- og avløpsanlegg, innlagt strøm, vinterbrøytet veg.

Krav til søknad
Det må søkes om:

  • Dispensasjon fra planformålet på grunn av endret bruk (fritids- /utleieformål til boligformål)
  • Søknaden skal nabovarsles. Huk av for at det er en søknad om dispensasjon fra arealplan (og ev. TEK17)
  • Fravik fra teknisk forskrift (TEK17) dersom fritidsboligen/utleiehytta ikke tilfredsstiller tekniske krav til bolig.

Søknadskjema for bruksendring finner du her

Ved dispensasjon fra lov og forskrifter skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. I plan og bygningsloven § 31-2 heter det: «(…) Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring(…) av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader(…) Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen(…)»

Fravik fra teknisk forskrift: De fleste hytter med oppvarmet bruksareal under 150m² vil ha problem med å oppfylle boligkrav i TEK17. Det er særlig kravene til tilgjengelighet og energi som er vanskelig å tilfredsstille. Uforholdsmessige kostnader for å møte TEK17 krav vurderes i forhold til et 10års perspektiv. Eksempelvis kan installasjon av varmepumpe være et tiltak for nærme seg energikravet, som i tillegg kan forsvares i et 10års perspektiv.  

Har du spørsmål om bruksendring er byggesaksavdelingen tilgengelig for en prat på telefon: 61 29 90 00
hverdager mellom kl. 12.00 og 14.00.

Kommunestyret behandlet i 2019 en prinsippsak om flere typer bruksendringer, bland annet fra hytte til bolig. Utredningen kan du lese her: 

Les prinsippsak om bruksendring (PDF, 217 kB)