Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er knyttet til mestring av dagliglivets aktiviteter i eget hjem og nærmiljø. Hverdagsrehabilitering skal bidra til at brukerne klarer å utføre aktiviteter som er viktige for dem selv uten å måtte bli passive hjelpemottakere. Forebygging og tidlig intervensjon vektlegges for å forhindre eller utsette omfattende pleiebehov.

 

hverdagsrehabilitering.pngHvorfor satser Sør-Fron kommune på hverdagsrehabilitering?

Norske kommuner har følgende hovedutfordringer i årene framover:

  1. å gi gode helse- og omsorgstjenester til dem som trenger det.
  2. å ha penger og ansatte nok til å gi gode helse- og omsorgstjenester til alle.

 

Hverdagsrehabilitering forener målene om god kvalitet for brukerne og en mer effektiv drift for kommunene. Hvordan kan vi få hver enkelt person til å benytte flere av de ressursene han har, både i helse- og omsorgssammenheng og ellers i samfunnet?

For å få til det må vi blant annet jobbe med å endre forventningene til hva helse- og omsorgstjenestene skal inneholde, og hvordan tjenestene skal bli gitt. Helsearbeidere må endre synet på brukeren fra å være en passiv mottaker til en aktiv deltaker.

Holdningsendringen gjelder også blant brukerne selv, pårørende og samfunnet for øvrig. Vi må øke innsatsen innenfor helsefremmende arbeid, forebyggende helsearbeid samt habilitere og rehabilitering. Hverdagsmestring som overordnet mål og tankesett blir derfor viktig.

Hva innebærer hverdagsrehabilitering for den som er tjenestebruker ?

For å få hverdagsrehabilitering må den som søker tjenester fra kommunen oppfylle de ordinære kriterier for kommunale helse - og omsorgstjenester, og øvrige kriterier for rehabilitering. Det kan være nye søkere på tjenester samt brukere med tjenester fra før.

Søker må være hjemmeboende og ha hatt et fall i funksjon som har bidratt til problemer med å klare ulike gjøremål i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrensa rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivet gjøremål skjer hjemme hos deg. Vi kommer hjem til bruker og hjelper til med å trene på det som er viktig for den enkelte å klare selv i hverdagen.  Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Det er viktig at bruker er motivert og bidrar med egeninnsats for å gjenvinne noe av det den enkelte tidligere klarte selv. Et godt samarbeid og god informasjon på tvers av alle grupper, samt pårørende er et viktig hovedelement.

Det er viktig her å understreke at ikke alle brukergrupper kan falle inn under slik type opplegg, da vil hjemmesykepleien ordinært være et tilbud som tidligere.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron