Helsehjelp i hjemmet

Helsehjelp i hjemmet, før hjemmesykepleien, er et tilbud for de som har behov for nødvendig helsehjelp for å bo i eget hjem. Dette skjer i form av pleie og omsorg, forebyggende, behandlende og opptrening i forbindelse med sykdom eller funksjonshemming.

Hjemmebasert omsorg yter tjenester som skal bidra til trygghet og god helse for befolkningen i Sør-Fron.

Den enkelte og dennes pårørende er i sentrum for hjemmebasert omsorgs aktivitet. Den enkelte mottager av tjenesten skal behandles med verdighet og respekt.

Omfanget av hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger og den enkeltes grunnleggende behov.

 

 

Hva får du hjelp til

Det tas utgangspunkt i hva den enkelte kan klare seg og hva vedkommende trenger assistanse til. Ut fra den enkeltes behov kan hjelpen bestå i :

  • Oppfølging og tilsyn etter legebesøk og innleggelser i sykehus m.m
  • Medisinavtale – hjelp til medisin disponering, injeksjoner, bestilling og dosettfylling av medisiner og multidose.
  • Opplæring/ veiledning, opptrening og vedlikehold av funksjoner.
  • Hjelp og tilretteleggelse ved personlig stell, hygiene, måltider.
  • Sårstell
  • Stell og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelpe og informere om ulike tjenester og søknader f.eks hjelpemiddel

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Krav til søker

Det forutsettes at hjelpen ikke kan dekkes f.eks på legekontor. Av hensyn til de ansatte sitt arbeidsmiljø kan det være behov for å stille som vilkår at det blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler med mer.

 

Hva kan du forvente av tjenesten?

At tjenesten kommer til avtalt tidspunkt. Dersom tjenesteyter blir mer enn 1 time forsinket, skal tjenestemottager orienteres telefonisk og ny avtale inngås.

At det gis muntlig eller skriftlig melding om endring i tjenesten, endret tidspunkt ved sykdom eller ferieperioder

 

Hvordan søker du?

Hjemmesykepleie gis etter muntlig melding eller skriftlig søknad.

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

 

Søknaden skal du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Krav til dokumentasjon og behandlingstid

Søknader behandles fortløpende og senest innen 4 uker. Ved akutt behov settes hjelpen inn med det samme.

 

Klagebehandling

Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen

Klagen sendes til:

Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret

Kommuneveien 1

2647 Sør-Fron.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten
Funksjon Telefon
Tildelingskontoret, kl. 9-14, mandag til fredag Håndterer spørsmål ved søknad eller tjeneste 61 29 90 22
Hjemmetjenesten Arbeidsrom 61 29 92 07
Monika Gryttingslien Avdelingsleder for omsorgs- og trygdeboligene 61 29 92 07
Elin Nystuen-Sandvold Avdelingsleder hjemmesykepleien 61 29 92 07
Randi Espe Åberg Tjenesteleder hjemmetjenesten 61 29 92 80

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 5 MB)